Skatteyders fulde skattepligt til Danmark ophørt i forbindelse med udrejse til Grønland

På trods af, at skatteyders lejlighed i Danmark ikke var udlejet uopsigeligt i tre år, fandt Landsskatteretten, at skatteyder i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at han havde til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet.

02. september 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Personer, der har bopæl her i landet, er fuldt skattepligtige til Danmark. Ved afgørelsen af, om betingelsen for bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om den pågældende ved at grunde husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

Ved vurderingen af om skattepligten ophører i forbindelse med fraflytning til udlandet, er det afgørende, om personen har bevaret rådigheden over en bolig her i landet. Opretholdelsen af bopæl ved fraflytning støttes i altovervejende grad på objektive kriterier, herunder bl.a. om boligen i stedet for at være solgt er udlejet eller fremlejet uopsigeligt fra udlejerens side i mindst tre år.

I en nyligt afgjort klagesag (j.nr. 21-0015603) fraflyttede skatteyder, ved udrejsen til Grønland den 1. marts 2011, en ejerlejlighed ejet af ham, og som siden den 19. december 2003 havde tjent til bolig for ham, og som også havde tjent til bolig for hans ægtefælle og parrets to børn.

Ejerlejligheden blev udlejet til tredjemand i perioden fra den 1. juli 2011 til den 30. juni 2014. Ifølge allonge af 12. juni 2014 til lejekontrakten af 30. juni 2011, blev det tidsbegrænsede lejemål forlænget til den 30. juni 2017. Skatteyder kunne ifølge lejekontrakten opsige lejemålet med et varsel på et år.

Da lejligheden ikke havde været udlejet uopsigeligt i tre år, fandt Landsskatteretten, at: ”… klageren efter udrejsen til Grønland i 2011 fortsat har haft rådighed over en helårsbolig i Danmark på adressen [adresse1] P, 1. tv., [by1], og at han derfor som udgangspunkt fortsat har været fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.”

En samlet vurdering

Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger fandt Landsskatteretten imidlertid, at skatteyder i tilstrækkeligt omfang havde godtgjort, at han i forbindelse med udrejsen til Grønland havde til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet, således at hans fulde skattepligt til Danmark ophørte, og således at han i indkomstårene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 (indtil 15. juli) ikke var fuldt skattepligtig til Danmark.

Landsskatteretten henviste i den forbindelse til en række forhold, der samlet set støttede, at den fulde skattepligt til Danmark ophørte ved udrejsen til Grønland. Det drejede sig bl.a. om følgende forhold:

  • at klageren den 1. marts 2011 flyttede til Grønland i forbindelse med en ansættelse,

  • at han med virkning fra den 1. august 2011 blev fastansat,

  • at arbejdet må have krævet klagerens løbende tilstedeværelse på Grønland, at klagerens ægtefælle og parrets to børn i juni 2011 flyttede til Grønland, hvor ægtefællen efterfølgende fik ansættelse, og hvor børnene efterfølgende gik i henholdsvis børnehave og skole,

  • at klageren og hans familie havde en bolig til rådighed i Grønland,

  • at familiens bohave i juni 2011 blev flyttet fra Danmark til Grønland,

  • at klagerens ejerlejlighed i Danmark blev lejet ud til tredjemand i perioden fra den 1. juli 2011 til den 30. juni 2014 og igen i perioden fra den 1. juli 2014 til den 30. juni 2017, at ejerlejligheden ifølge det oplyste fortsat er udlejet, og at klageren ikke på noget tidspunkt efter flytningen har anvendt ejerlejligheden,

  • at klagerens og hans families tilbageflytning til Danmark den 15. juli 2016 ifølge det oplyste skyldtes uforudsete omstændigheder,

  • at klageren og hans familie ikke flyttede tilbage til ejerlejligheden, da den fortsat var udlejet men til en adresse, hvor klageren og hans familie fortsat bor,

  • at klageren bortset fra ejerlejligheden og aktier ikke ses at have haft økonomiske interesser af betydning i Danmark i de omhandlede indkomstår.

På baggrund af denne minutiøse gennemgang af familiens forhold, konkluderede Landsskatteretten herefter, at skatteyderen i perioden fra den 1. januar 2012 til den 15. juli 2016 ikke var fuldt skattepligtig til Danmark.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om skattepligt til Danmark f.eks. i forbindelse med til- eller fraflytning, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.