Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager

Grundet en fornøden tilrettelagt bevisførelse i klageinstansen, blev Skattestyrelsens forhøjelser annulleret i en sag omhandlende uregistreret virksomhed

08. september 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

I sagen var der oprindeligt gennemført en beskatning som følge af påstået uregistreret virksomhed i indkomstårene 2017 og 2018.

Nærmere om sagen

I forbindelse med Skattestyrelsens kontrolarbejde, var den i sagen omhandlede skatteyder blevet anset for skattepligtig af en række indsætninger på dennes konto. Samlet fandt Skattestyrelsen grundlag for at forhøje skatteyderens skattepligtige overskud af uregistreret virksomhed med ca. kr. 1.130.000 for indkomståret 2017 og ca. kr. 780.000 for indkomståret 2018, samt derudover at gennemføre en momsforhøjelse på kr. 140.000. Forhøjelserne blev gennemført på baggrund af, at Skattestyrelsen anså de pågældende overførsler for at være udtryk for uregistreret virksomhed.

Klagesagen ved Skatteankestyrelsen

Skattestyrelsens afgørelse blev påklaget til Skatteankestyrelsen (sagsnr. 21-0075587 og 21-0076347), hvor det blev gjort gældende, at skatteyderen ikke var rette indkomstmodtager af de i sagen omhandlede beløb, der var indsat på dennes konto. Indsætningerne hidrørte i stedet omsætningen i en registreret virksomhed tilhørende tredjemand. Skatteyderens konti var brugt uden accept til at modtage betaling for arbejde i virksomheden.

Under klagesagen blev der fremlagt dokumentation, erklæringer samt givet forklaringer til støtte for, at skatteyderen ikke var skattepligtig af de i sagen omhandlede indsætninger.

Sagens afslutning med et for skatteyder gunstigt resultat

Sagen blev for nyligt afsluttet ved, at Skattestyrelsen - efter en fornøden tilrettelagt bevisførelse i klagesagen - af egen drift genoptog skatteyders skatteansættelser for de to indkomstår, hvori Skattestyrelsen tidligere havde gennemført de påklagede forhøjelser.

Skattestyrelsen fremsendte således, i forbindelse med høring af et partsindlæg, en udtalelse til Skatteankestyrelsen med tilkendegivelse om, at Skattestyrelsen ønskede at genoptage sagen med henblik på nedsættelse af samtlige forhøjelser for begge indkomstår.

Skattestyrelsen genoptog herefter - med accept fra skatteyder - sagen, og det blev i overensstemmelse med den nedlagte påstand og de fremførte anbringender lagt til grund, at skatteyderen ikke var rette indkomstmodtager af de i sagen omhandlede beløb.

Afsluttende bemærkninger

Det fremgår direkte af Skattestyrelsens begrundelse for at ændre afgørelsen, at der er lagt vægt på den fremlagte dokumentation, samt de afgivne erklæringer fra skatteyderen og ejeren af den registrerede virksomhed.

Sagen illustrerer meget godt, hvordan skatteyder kan stå i en situation, hvor det er afgørende at tilrettelægge sin argumentation og bevisførelse, såfremt sagen skal have et positivt udfald.

Resultatet vil i øvrigt ikke blive gjort tilgængelig af Skatteforvaltningen, hvorfor der er tale om ikke offentliggjort praksis.

Har du brug for en vurdering af, om Skattestyrelsen fejlagtigt har beskattet dig af indsætninger på dine bankkonti?

Hos TVC Advokatfirma er førelse af skatte- og afgiftssager et mangeårigt fokusområde, hvorfor vi i Skatteafdelingen har stor erfaring med netop at vurdere beviser og lægge den rigtige strategi for den enkelte skatte- eller afgiftssag.

Såfremt du bliver involveret i en tvist med Skattestyrelsen og ønsker en uforpligtende vurdering af mulighederne for at opnå et gunstigt resultat, er du meget velkommen til at kontakte os.