Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager

I en nyere dom tilsidesatte retten en af Skattestyrelsen fortaget forhøjelse af en skatteyders personlige indkomst med kr. 1.420.000, som efterfølgende var blevet stadfæstet af Landsskatteretten.

11. oktober 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Den 6. september 2023 blev der afsagt dom i en skattesag ved Retten i Glostrup (BS-26620/2022-GLO), hvor skatteyderen ikke blev anset som rette indkomstmodtager af en række overførsler på dennes bankkonto. Retten lagde afgørende vægt på forklaringerne afgivet under hovedforhandlingen og fandt herefter, at Skattestyrelsen ikke med rette havde forhøjet skatteyderen af alt kr. 1.100.000, som var indsat på dennes bankkonto.

Nærmere om skattesagen

I forbindelse med Skattestyrelsens kontrolarbejde var den i sagen omhandlede skatteyder blevet anset for skattepligtig af en række indsætninger på dennes konto. Samlet fandt Skattestyrelsen grundlag for at forhøje skatteyderens skattepligtige indkomst med kr. 90.000 for indkomståret 2013 og kr. 1.330.000 for indkomståret 2014, det vil sige samlet kr. 1.420.000. Forhøjelserne blev gennemført på baggrund af, at Skattestyrelsen anså de pågældende overførsler for skattepligtig indkomst.

Afgørelsen blev indledningsvist påklaget til Skatteankestyrelsen, hvor Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse.

Sagen for domstolene

Efterfølgende blev sagen anlagt ved Retten i Glostrup, hvor det blev gjort gældende, at skatteyderen ikke var rette indkomstmodtager af de i sagen omhandlede beløb. Det blev gjort gældende, at skatteyderen ikke havde erhvervet ret til de pågældende beløb og videregivet dem kontant til tredjemand.

Under retssagen blev der fremlagt dokumentation i form af kontoudskrifter, hvor overførslerne af beløbene til skatteyderens konto samt efterfølgende kontante hævninger kunne følges.

Det fremgår direkte af byrettens begrundelse for resultatet, at der er lagt vægt på den fremlagte dokumentation og de afgivne forklaringer, idet sidstnævnte således er tillagt ikke uvæsentlig betydning i bevisvurderingen i den pågældende dom.

Sagen illustrerer meget fint, hvordan skatteyder kan komme i en situation, hvor det er afgørende at tilrettelægge sin argumentation og bevisførelse med afsæt i vidneforklaringer, som kan blive afgørende for et positivt resultat.

Ankefristen udløb fredag i sidste uge, hvorfor dommen er endelig.

Har du brug for en vurdering af, om Skattestyrelsen fejlagtigt har beskattet dig for indsætninger, der ikke er skattepligtig indkomst?

Hos TVC Advokatfirma har vi stor erfaring med førelse af skattesager ved alle instanser, hvorfor vi derigennem har erfaring med netop at vurdere beviser og lægge den rigtige strategi for den enkelte skattesag.

Såfremt du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du meget velkommen til at kontakte os.