Reduktion af gæld til inddrivelse

Gældsstyrelsen sender løbende meddelelser om opkrævning af gæld, og det kan være relevant at være kritisk, herunder vurdere, om der er grundlag for genoptagelse af ældre ansættelser.

13. juli 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteministeriet har i en nyere pressemeddelelse kommenteret på den nye gældslov, som blev vedtaget i marts 2023 af et bredt flertal i Folketinget. De oplyser, at næsten 180.000 allerede er blevet fri af deres gæld til det offentlige.

I pressemeddelelsen udtaler skatteminister Jeppe Bruus følgende:

”Mange af de her borgere og virksomheder har været registreret med en meget lille gæld. Den har de ofte ikke kunnet betale, fordi Gældsstyrelsen først skal gennemgå gælden for at sikre, at den lovligt kan inddrives. Det er meget positivt, at vi allerede kan se effekten af lovforslaget, når vi kan gøre 180.000 borgere og virksomheder gældfri på få måneder”

Det ses imidlertid ikke sjældent, at Gældsstyrelsen ved meddelelser opkræver gæld relaterende til ældre ansættelser, som ved en fejl eller ukendskab til lovgivningen ikke er blevet anfægtet.

I sådanne tilfælde kan det være relevant få vurderet, om der er grundlag for at få genoptaget de ældre ansættelser af skat, moms eller andre afgifter.

Er der eksempelvis tale om en skattegæld relaterende til en skatteansættelse, vil der i henhold til reglerne i skatteforvaltningslovens § 26 kunne anmodes om ordinær genoptagelse frem til den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Er denne frist udløbet, vil det desuden være relevant at overveje, om der kan være forhold, som begrunder en ekstraordinær genoptagelse, f.eks. som følge af særlige omstændigheder efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Har du modtaget et brev fra Gældsstyrelsen?

Hvis Gældsstyrelsen har opkrævet dig et beløb, som relaterer sig til nogle ældre ansættelser, f.eks. skønsmæssige ansættelser af et virksomhedsresultat, som ved en fejl eller ukendskab til lovgivningen ikke er blevet anfægtet, bistår vi gerne med en uforpligtende vurdering.

Du er således velkommen til helt uforpligtende at kontakte for en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at foretage en undersøgelse af mulighederne for at anmode om genoptagelse.