Principiel kendelse om en banks kreditvurdering af en forbruger

Landsretten ændrer fogedrettens kendelse i en sag vedrørende indgåelse af en låneaftale mellem en bank og en forbruger.

27. april 2021 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Landsrettens kendelse

Den 15. april 2021 afsagde Østre Landsret en principiel kendelse om omfanget af en banks kreditvurderingsforpligtelse af en forbruger i forbindelse med forbrugerens indgåelse af låneaftale hos banken. Landsretten fandt i modsætning til fogedretten, at banken ikke havde tilsidesat kreditaftalelovens regler om forsvarlig kreditvurdering af forbrugeren, selvom banken ikke havde indhentet et budget over forbrugerens månedlige indtægter og konkrete udgifter.

Forud for låneaftalen

I januar 2016 indgik banken og forbrugeren en låneaftale, hvor banken stillede et forbrugslån til rådighed for forbrugeren på kr. 50.000.

Den 2. august 2018 ansøgte forbrugeren banken om en forhøjelse af låneaftalen, og banken forhøjede efterfølgende låneaftalen med kr. 267.000.

Forinden, at banken bevilgede låneforhøjelsen til forbrugeren, indhentede banken bl.a. forbrugerens seneste årsopgørelser, lønsedler og en opgørelse over forbrugerens aktuelle gældsforpligtelser. Banken indhentede derudover kreditinformationer om forbrugeren hos to kreditvurderingsbureauer, ligesom banken foretog en likviditetsberegning af forbrugeren med udgangspunkt i forbrugerens husstands økonomiske forhold.

Misligholdelse af låneaftalen

Forbrugeren misligholdt efterfølgende låneaftalen, og banken søgte derfor i henhold til den misligholdte låneaftale sit forfaldne tilgodehavende hos forbrugeren inddrevet gennem fogedretten.  

Fogedsagen

Forbrugeren gjorde under fogedsagen indsigelse imod bankens tilgodehavende med henvisning til, at banken havde tilsidesat sin kreditvurderingsforpligtelse af forbrugeren. Forbrugeren anførte i denne forbindelse, at banken ikke havde indhentet et budget hos forbrugeren, og at banken derfor ikke med udgangspunkt i forbrugerens konkrete månedlige indtægter og udgifter havde foretaget en vurdering af forbrugerens rådighedsbeløb til dækning af faste og variable udgifter.

Fogedretten gav forbrugeren medhold i, at banken havde tilsidesat sin kreditvurderingsforpligtelse af forbrugeren, særligt fordi banken ikke havde indhentet et budget hos forbrugeren, der nærmere angav forbrugerens konkrete indtægter og udgifter. Fogedretten tilsidesatte derfor låneaftalen som ugyldig med den konsekvens, at banken ikke var berettiget til at tilskrive renter og omkostninger af dens tilgodehavende hos forbrugeren.

Kendelsen blev bragt for landsretten

Banken indbragte fogedrettens kendelse for landsretten og gjorde gældende, at banken havde iagttaget sin kreditvurdering af forbrugeren. Dels fordi banken havde indhentet fyldestgørende oplysninger om forbrugerens økonomiske forhold, og dels fordi banken havde foretaget sin egen likviditetsberegning af forbrugeren og beregnet et månedligt rådighedsbeløb for forbrugeren.

Landsrettens kendelse

Landsretten gav banken medhold i, at banken ikke havde tilsidesat sin kreditvurderingsforpligtelse af forbrugeren.

Landsretten udtalte indledningsvist, at grovheden af en eventuel tilsidesættelse af kreditvurderingen af forbrugeren efter en konkret vurdering kan indgå i vurderingen af, om en låneaftale helt eller delvist kan tilsidesættes som ugyldig.

Landsretten fandt imidlertid efter en samlet vurdering af bankens kreditvurdering af forbrugeren, herunder de af banken indhentede oplysninger om forbrugeren og bankens likviditetsberegning af forbrugeren, at der ikke forelå omstændigheder, der kunne begrunde, at låneaftalen helt eller delvist kunne erklæres ugyldig.

TVC Advokatfirmas konklusion

Det er nu ved landsrettens afgørelse fastslået, at en låneaftale kan erklæres ugyldig ved en grov tilsidesættelse af kreditvurderingen af en forbruger, men at det med udgangspunkt i almindelige proportionalitetsbetragtninger efter omstændighederne kan overlades til banker m.v. at fastsætte de konkrete vilkår for kreditvurderingen.

Det er i denne forbindelse ikke nødvendigt, at banker indhenter budgetter hos forbrugeren, men tilstrækkeligt, at banken selv indhenter oplysninger om forbrugerens økonomiske forhold og selv beregner forbrugerens månedlige, disponible rådighedsbeløb.

Banken var under sagen for landsretten repræsenteret ved partner og advokat i TVC Advokatfirma Kristian Haagen Larsen, der er specialiseret i insolvens og rekonstruktion.

Har du brug for en vurdering?

Kristian og hans kolleger inden for insolvens og rekonstruktion står altid til rådighed for en vurdering, så kontakt os endelig helt uforpligtende.

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk