Principiel dom om rækkevidden af kontantforbuddet i Hvidvaskningsloven

Vestre Landsret har den 18. april 2018 afsagt en principiel dom om forståelsen af bestemmelsen i hvidvaskningslovens § 2, der indeholder det såkaldte kontantforbud. TVC Advokatfirma, der har ført sagen, vurderer, at afgørelsen får stor betydning for bl.a. aktører inden for bilbranchen. Få indblik i afgørelsen.

20. april 2018 | RETSSAGER OG VOLDGIFT

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har de senere år rejst en lang række sager mod erhvervsdrivende for overtrædelse af kontantforbuddet – og hidtil har SØIK vundet de rejste sager. Denne sejrsstime blev brudt med Vestre Landsrets dom.

Ifølge hvidvaskningslovens § 2 må erhvervsdrivende ikke modtage kontantbetalinger på DKK 50.000 eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet. Dette kontantforbud gælder for stort set alle erhvervsdrivende med få undtagelser.

Den centrale tvist i den konkrete sag var, hvorledes sidste led i bestemmelsen skal fortolkes – altså hvornår der er tale om ”flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.”

Umiddelbart burde bestemmelsen ikke give anledning til tvivl - men SØIK har de senere år rejst en række sager mod særligt aktører inden for autobranchen, hvor man fortsat i vidt omfang modtager kontanter – særligt ved eksport af brugte biler. I den konkrete sag havde en bileksportør, der eksporterer mere end 2.000 biler om året, ifølge SØIK i 189 tilfælde overtrådt hvidvaskningslovens § 2. I 170 af tilfældene var der tale om, at bileksportøren havde solgt 3-5 biler til samme udenlandske kunde, hvor købsprisen for de enkelte biler udgjorde under DKK 50.000 – men hvor den samlede købesum for det antal biler, som den pågældende kunde købte, oversteg DKK 50.000.

SØIK indbragte sagen for byretten med påstand om, at bileksportøren skulle betale en bøde på DKK 3,5 mio. for de hævdede overtrædelser. Bødeudmålingen i disse sager fastsættes skematisk som 25 % af det beløb, der for hver overtrædelse overstiger DKK 50.000, dog med en minimumsbøde på DKK 10.000 pr. overtrædelse. I det konkrete tilfælde fandt SØIK tillige, at der var tale om en særlig grov sag, hvorfor den skematiske bøde skulle tillægges 50 %.

Vestre Landsret går imod tidligere praksis på området

Byretten var enig med SØIK og idømte virksomheden en bøde på DKK 3,5 mio. Byrettens dom var på linie med andre byretsdomme på området.

Men Vestre Landsret har ved dommen afsagt den 18. april 2018 omstødt byrettens dom – og frikendt virksomheden for 170 ud af 189 tilfælde. Landsretten gav således virksomheden medhold i, at der ikke var tale om indbyrdes forbundne transaktioner. TVC Advokatfirma gjorde for landsretten gældende, at den sidste del af ordlyden i hvidvaskningslovens §2 udelukkende sigter på at ramme forsøg på omgåelse af beløbsgrænsen på DKK 50.000 – og at det ikke har været lovgivers intention, at kontantforbuddet også skulle ramme en bileksportør, der sælger flere biler til samme kunde til samlet mere end DKK 50.000, når det kan godtgøres, at de enkelte handler ikke har noget med hinanden at gøre.

Landsretten fulgte TVC Advokatfirmas fortolkning af ordlyden og udtalte følgende:

”I hvert fald under disse omstændigheder, og hvor der ikke er grundlag for at antage, at man har valgt at fakturere de enkelte biler for sig for at omgå kontantforbuddet, finder landsretten ikke, at der foreligger det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for, at betalingerne for virksomheden så ”ud til at være indbyrdes forbundne” i lovens forstand. Det bemærkes i den forbindelse, at man ved lovændringen i 2005 fragik omsætningsbegrebet til fordel for begrebet ”flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet”, og som i hvert fald i en straffesag ikke på grundlag af de foreliggende forarbejder kan fortolkes ud over den sproglige ramme.”

Landsretten nedsatte herefter bøden fra DKK 3,5 mio. til DKK 190.000 – svarende til den skematiske bøde for de 19 tilfælde, hvor virksomheden havde modtaget mere end DKK 50.000 kontant ved en individuel handel. Der var alene tale om relativt begrænsede overtrædelser af beløbsgrænsen.

Det må antages, at dommen vil medføre, at der er gode mulighed for at blive frikendt i andre tilsvarende sager. Kontakt os for en uforpligtende vurdering af din konkrete sag.