Overvejer du et generationsskifte?

Nye regler, der trådte i kraft den 1. juli 2017 betyder, at et generationsskifte kan gennemføres til en væsentlig lavere afgift end tidligere. Oppositionspartier har varslet en ændring af reglerne ved et eventuelt regeringsskifte, og med et folketingsvalg inden sommerferien kan det være et godt tidspunkt at få undersøgt mulighederne for at foretage et generationsskifte.

13. februar 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Nye regler fra sommeren 2017 gør det lettere at foretage generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Især sammensætningen af aktiver i erhvervsvirksomheden kan have betydning for, at der kan foretages et generationsskifte med anvendelse af reglerne om skattemæssig succession. Det betyder – kort fortalt – at en ny ejer indtræder i samme skattemæssige stilling som tidligere ejer, og der sker således ingen afståelsesbeskatning ved overdragelsen.

For at anvende reglerne om succession kræves det, at erhvervsvirksomheden ikke er en ”pengetank”. Både før og efter ændringen i sommeren 2017 blev en pengetank defineret som en virksomhed, hvor mere end 50 % af selskabets indtægter stammer fra pengetanksaktiver, eller hvis mere end 50 % af selskabets aktiver består af pengetanksaktiver.

Selve definitionen af hvilke virksomheder, der anses for pengetanke blev dog ændret. Før sommeren 2017 var der tale om en pengetank, hvis virksomheden i overvejende grad bestod af "udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign." I sommeren 2017 blev dette ændret, således at ”udlejning af” udgik af regelsættes, og en pengetank måtte forstås som et selskab med "passiv kapitalanbringelse", som blev defineret som "fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign.". 

For at anvende reglerne om skattemæssig succession ved et generationsskifte bør det altid i god tid afklares, om erhvervsvirksomhedens aktiver og aktivitet kan rumme i den nye definition. Hvis der skal foretages forudgående selskabsomstruktureringer, kan det være en god idé at få iværksat det i god tid, inden selve generationsskiftet gennemføres.

Med lovændringen fra sommeren 2017 blev afgiften for overdragelse af erhvervsvirksomhederne nedsat henover de efterfølgende år. Det var en god nyhed for virksomheder, som ønskes overdraget til familiemedlemmer, da netop finansieringen af generationsskiftet desværre nogle gange kan være en effektiv stopklods for en god køreplan.

De nye regler tilgodeser det overordnede ønske om, at den nedsatte afgift skal gælde for reelle erhvervsvirksomheder. Det er således en betingelse, at der er mulighed for succession efter gældende regler (hvilket betyder, at arvingen eller gavemodtager indtræder i afdødes eller gavegivers skattemæssige stilling, for så vidt angår anskaffelsessum, -tidspunkt og -hensigt). Der kan derfor ikke opnås en afgiftsnedsættelse af egentlige ”pengetanke”, hvor aktiverne består af passiv kapitalanbringelse.

Afgiften blev nedsat både for dødsboer og for gaveoverdragelser. Fra en afgiftssats på 15 % blev afgiften nedsat til 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018 og til 6 % i 2019. For 2020 er afgiften nedsat til 5 %, og den sats vil være gældende fremover. Dette giver gode muligheder for at opnå store afgiftsbesparelser ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af et generationsskifte.

Den nedsatte afgiftssats gælder både ved arv og ved gaver, ligesom der kan være tale om både privatejede virksomheder såvel som kapitalselskaber. Hensigten med den nedsatte afgift var at lette muligheden for at gennemføre et generationsskifte. Derfor knytter der sig også en række betingelser til anvendelsen af de nye regler. Overordnet set gælder den nedsatte afgift kun for egentlige erhvervsvirksomheder og altså ikke passiv kapitalanbringelse.

Personkredsen

Der skal være tale om familiemedlemmer, primært forældre og børn, og i anden række eventuelt søskende og disses børn.

Tidsmæssige betingelser

Derudover skal den afdøde eller gavegiver have ejet virksomheden i det seneste år forud for dødsfaldet eller gaven.

Lovens forarbejder angiver i relation til denne betingelse, at en kortvarig omlægning af passiv kapitalanbringelse (der ikke er erhvervsmæssig begrundet) kan blive anset som proforma. Konsekvensen heraf kan være, at en del af arven eller gaven må henføres til den almindelige del af arv eller gave, som pålægges en afgift på 15 % og eventuel en tillægsafgift på 25 %. Skattestyrelsens korrektionsadgange må fastsættes løbende i fremtidig praksis.

Yderligere skal arvingen eller gavemodtageren beholde erhvervsvirksomheden eller kapitalandelen i mindst tre år.

Der er endnu ingen afgørelser vedrørende denne betingelse. Det kunne overvejes, om en efterfølgende ”udvanding” af ejerforholdet må anses som en omgåelse af betingelsen. Forskellige arrangementer med optionsaftaler, sikring med pant mv., der reelt medfører, at der ikke er nogen tilbageværende driftsrisiko, vil formentlig blive anset som omgåelse.

Arbejdsindsats

Afdøde, gavegiver eller denne nærtstående skal i mindst 1 år i afdødes eller gavegivers ejertid have deltaget i driften af virksomheden i ikke uvæsentligt forhold. Hvis der er tale om et kapitalselskab, kan der i stedet være tale om, at den pågældende har deltaget i selskabets ledelse, enten i direktionen eller i bestyrelsen i mindst 1 år.

Der er flere faldgruber at være opmærksom på, når et generationsskifte tilrettelægges. Det skal afklares, om den pågældende virksomhed er omfattet af de nye regler, om betingelsen om arbejdsindsats er opfyldt, og om den pågældende modtager eller arving er omfattet. Herudover er der mange økonomiske og finansieringsmæssige overvejelser man skal igennem.

Offentliggjorte afgørelser på området er stadig sparsomme. Med de nye regler om nedsat afgift kan der være store beløb at spare. Derfor forsøgte man også – som gengivet i en afgørelse fra Skatterådet i foråret 2018 – at kæde en virksomhedsoverdragelse foretaget primo 2016 sammen med de nye regler.

Omstændighederne i sagen var, at en onkel overdrog en erhvervsvirksomhed til sin niece i begyndelsen af 2016. Denne overdragelse blev berigtiget ved, at niecen skulle skylde købesummen til onklen, og der blev udarbejdet et sædvanligt gældsbrev. Ved onklens senere død kunne gældsbrevet arveudlægges til en arveafgift på 36,25 % svarende til grundafgiften på 15 % og tillægsafgiften på 25 % af resten.

På dette tidspunkt vidste man ikke, at der ville komme nye regler og nedsat afgift. Da de nye regler blev vedtaget med virkning fra 1. juni 2017, ønskede onklen i 2018 at udarbejde et tillæg til aftalen om virksomhedsoverdragelse og det udarbejdede gældsbrev i 2016.

Rent praktisk ville man gennemføre det således, at der blev overdraget et kontant beløb med oplysning om, at beløbet skulle anvendes til afbetaling af det udarbejdede gældsbrev. Hvis hele transaktionen blev godkendt af skattemyndighederne, ville man kunne overdrage gaven til satsen i 2018, som var på 7 %.

Derved kunne der altså opnås en besparelse fra de forudsatte 36,25 % i afgift ved onklens død til kun 7 % ved en gaveoverdragelse i levende live.

Skatterådet fandt imidlertid, at der ikke var nogen sammenhæng mellem virksomhedsoverdragelsen i 2016 og gaveoverdragelsens i 2018. Der var tale om to særskilte dispositioner, der blev gennemført uafhængigt af hinanden.

Udslagsgivende i denne sammenhæng må også være, at der simpelthen ikke var kendskab til, at der ville komme nye regler, da virksomhedsoverdragelsen blev gennemført i 2016. Desuden fandt Skatterådet, at der var tale om en gave bestående af et kontantbeløb, og at der således ikke var tale om overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Afgørelsen må anses for at være korrekt. Det er kun sjældent muligt at reparere på allerede gennemførte dispositioner.

Det nævnte eksempel viser dog også væsentligheden af at få antaget kompetent rådgivning – og gerne i god tid. Med oppositionens varslede ændringer med henblik på afskaffelse af den nedsatte afgift og et folketingsvalg inden for de kommende måneder, er det derfor et godt tidspunkt at få undersøgt, om man ønsker at foretage et generationsskifte.

TVC står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af ønsker og muligheder.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk