Omkostningsgodtgørelse og tredjemandstilskud

I en nyere afgørelse ændrer Landsskatteretten afslag på omkostningsgodtgørelse og fastslog, at klager var berettiget til både omkostningsgodtgørelse og tredjemandstilskud.

16. april 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Udgifterne til førelse af din skatte- eller afgiftssag kan dækkes af Skattestyrelsen. Efter reglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 19 ydes der i en række forskellige sagstyper omkostningsgodtgørelse til personer og selskaber for deres udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med førelsen af en skatte-, told- eller afgiftssag.

Der udbetales i den forbindelse økonomisk godtgørelse til den skatte- og afgiftspligtige, således denne får godtgjort helt eller delvist de udgifter, som denne har til en klage- eller domstolssag. Såfremt de fastsatte betingelser i ligningslovens § 7 Q er opfyldte, kan der endvidere opnås tredjemandstilskud.

I en nyere afgørelse – offentliggjort som – SKM2022.120.LSR – fastslog Landsskatteretten, at klager var berettiget til både omkostningsgodtgørelse og tredjemandstilskud, samt at Skattestyrelsen kan have fortolket regelsættet for restriktivt.

I afgørelsen fastslog Landsskatteretten således nærmere, at tilskudsgiver havde en retlig interesse i at yde tilskuddet til klageren, samt at tilskudsgiver havde ydet tilskud til klagerens udgifter til sagkyndig bistand, som klageren ifølge de udstedte fakturaer skulle betale. Landsskatteretten fastslog endvidere, at det forhold, at tilskudsgiver havde betalt tilskuddet direkte til klagerens repræsentant, ikke medførte, at betingelserne for at yde tilskuddet ikke var opfyldte.

Endelig blev det fastslået, at selvom det ikke var det fulde tilskud, der var indberettet i henhold til skattekontrollovens § 7 H, var betingelserne efter ligningslovens § 7 Q opfyldte.

Kan du få dækket dine udgifter?

Påtænker du at klage over en afgørelse, der er truffet af f.eks. Skattestyrelsen, eller har du en verserende klage- eller domstolssag, så rådgiver vi dig altid gerne om, hvorvidt du i den forbindelse er berettiget til at få dækket dine udgifter til sagkyndig bistand, eksempelvis ved brug af en skatte- eller afgiftsadvokat.

I den forbindelse er du meget velkommen til at kontakte os uforpligtende for en drøftelse af dette.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk