Nye regler om gældssanering

Som led i implementeringen af et insolvensdirektiv revideres reglerne om gældssanering via skifteretten.

08. marts 2022 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Formålet med ændring af reglerne om gældssanering er, at iværksættere med sunde forretningsidéer ikke har unødigt svært ved at påbegynde virksomhed igen. Derudover er formålet at få iværksætterne hurtigt i gang igen, f.eks. efter en konkurs.

Nugældende regler – afdragsperiode og ansøgningstidspunkt

Efter den nugældende lovgivning er der to regelsæt vedrørende gældssanering. Èt regelsæt, der finder anvendelse ved ansøgning om gældssanering efter en konkurs, og ét regelsæt uden forudgående konkurs. Afdragsperioden er henholdsvis 3 år og 5 år.

Hvis der har været en forudgående konkurs, kan ansøgning om gældssanering først behandles af skifteretten, når konkursboet er afsluttet, hvilket kan tage mange år efter afsigelse af konkursdekretet. Dette forhindrer ofte iværksættere i at komme i gang igen som selvstændige.

De nye regler

Efter de nye regler skal gælden afvikles over en 3-årig afdragsperiode, uanset om der har været en forudgående konkurs eller ej.

Derudover bliver det muligt at behandle en ansøgning om gældssanering på et langt tidligere tidspunkt. Hvis skyldneren er under konkurs på tidspunktet for indlevering af ansøgning om gældssanering til skifteretten, skal kurator i konkursboet afgive en erklæring om, hvorvidt der er omstændigheder, der taler imod, at skyldneren får gældssanering.    

Kreditoplysningsbureauernes pligt til at slette registrerede oplysninger om såkaldte dårlige betalere skal ske senest 1 år efter tidspunktet for afsigelse af kendelse om gældssanering i skifteretten.

Øvrige nye regler

En adfærd, der kan betegnes som uforsvarlig i økonomisk henseende, udelukker allerede efter de nugældende regler opnåelse af gældssanering. Tilsvarende, hvis ledelsen i en virksomhed har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse og eventuelt er blevet idømt såkaldt konkurskarantæne.

Fremadrettet skal skyldner i forbindelse med ansøgning om gældssanering oplyse, hvorvidt skyldneren er blevet idømt konkurskarantæne, eller om der verserer retssag herom. Skyldnere, der er idømt konkurskarantæne, afskæres fra at opnå gældssanering.

Et kriterie for at opnå gældssanering er, at skyldneren alene har en rimelig husleje. Hidtil har vurderingen heraf blandt andet taget udgangspunkt i skyldnerens indkomstforhold sammenholdt med huslejens størrelse. Efter de nye regler skal vurderingen af, hvorvidt huslejen er rimelig, ske på grundlag af husstandens størrelse, prisniveauet i det geografiske område og mulighederne for at finde en billigere bolig i området.

Bagatelgrænse

Der indføres en bagatelgrænse, hvorefter der kun skal betales dividende til den enkelte kreditor, hvis dividenden udgør mere end DKK 100 pr. måned, eller DKK 3.600 i hele afdragsperioden.  

Skattekrav

Efter de gældende regler omfatter en kendelse om gældssanering ikke skattekrav vedrørende det indkomstår, hvori gældssaneringssagen indledes af skifteretten.  

Fremadrettet vil forfaldne B-skatter frem tid tidspunktet for indledning af gældssanering være omfattet, ligesom restskatten fra det indkomstår, hvori gældssaneringssagen blev indledt, vil være omfattet.

Denne ændring vil medføre, at tidligere selvstændige vil kunne opnå gældssanering på et langt tidligere tidspunkt.

Ikrafttrædelsestidspunktet

De nye regler forventes at træde i kraft den 17. juli 2022.

Hvad skal du gøre, hvis du ikke er i stand til at betale alle dine kreditorer?

Viser det sig, at du ikke kan betale alle dine kreditorer efterhånden som afdragene forfalder, er det anbefalingsværdigt at søge rådgivning om, hvorvidt det er muligt at indgå en aftale med kreditorerne, f.eks. gældssanering via skifteretten eller en såkaldt kreditorordning direkte med kreditorer. Hvis du ikke er i stand til at betale afdrag til alle dine kreditorer, kan det give problemer, hvis du vælger kun at betale til udvalgte kreditorer, herunder, hvis du eksempelvis betaler til familiemedlemmer.

Afslutning

Kontakt os gerne for en uforpligtende gennemgang af dine muligheder for at opnå gældssanering eller en kreditorordning.

TVC Advokatfirma anbefaler, at du drøfter muligheden for at opnå gældssanering med en rådgiver, inden du indgiver ansøgning til skifteretten, således at ansøgningstidspunktet er det rette, ligesom det bør vurderes, hvorvidt du bør søge en ordning med kreditorerne på anden vis.

Vi har mange års erfaring med at rådgive om gældssanering og kreditorordning, dels som skifterettens medhjælper, og dels som advokat for skyldnere efter et konkursforløb.