Kontrol ved til- og fraflytning

Af Skatteministeriets seneste pressemeddelelse kan det konstateres, at der hos skattemyndighederne fortsat er fokus på værdiansættelsen af unoterede aktier og anparter hos borgere, der flytter ind eller ud af landet.

22. september 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Det fremgår af Skatteministeriets seneste pressemeddelelse, at Skattestyrelsen gennem flere år har kontrolleret værdien af unoterede aktier og anparter hos borgere, der flytter ind eller ud af landet for at sikre et korrekt beskatningsgrundlag.

Det kan videre konstateres, at det fortsat vil være et fokusområde for skattemyndighederne, idet Skatteminister Morten Bødskov i samme forbindelse har udtalt følgende:

"Vores opgave består grundlæggende i at sikre, at alle betaler den skat, de skal. Det gælder uanset hvilket hjørne af skattelovgivningen, der er tale om. Når det kommer til unoterede aktier eller anparter, kan der ligge skattemæssige motiver bag at værdiansætte for højt eller for lavt. Det er vi opmærksomme på, og det er naturligvis noget, vi er nødt til at forholde os til".

Det bemærkes i den forbindelse, at uanset om en skatteyder er tilflytter eller fraflytter, kan der opstå et behov for konkret skattemæssig rådgivning og assistance. Det er således ikke blot afgørende, at der anvendes en værdiansættelse af unoterede aktier og anparter, som skattemyndighederne kan acceptere.  

Ofte er det også helt afgørende, at både erhvervsmæssige interesser og personlige forhold tilrettelægges korrekt, så der ikke er tvivl om, hvorvidt den fulde skattepligt opgives eller fortsat består til Danmark.

Den seneste pressemeddelelse vidner i øvrigt om, at det er væsentligt at få håndteret kontakten til Skattestyrelsen korrekt, så der ikke senere kan opstå tvist om formue og aktivers værdi, og om en eventuel værditilvækst er opnået i Danmark eller udlandet.

Såfremt kontakten ikke har været håndteret korrekt, og der opstår en skattesag, er det ligeledes meget vigtigt, at denne bliver håndteret korrekt fra første henvendelse fra skattemyndighederne.

Selvom det ikke nødvendigvis fremgår af den materialeindkaldelse, som skattemyndighederne indledningsvist vil fremsende for at afdække nogle faktuelle forhold, så vil en skattesag om opgivelse eller etablering af skattepligt oftest involvere ganske betydelige beløb, ligesom der er risiko for en ansvarssag, såfremt Skattestyrelsen måtte indtage det synspunkt, at der er selvangivet forkert.

Har du modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen?

Hvis du bliver involveret i en skattesag omhandlende skattepligtsforhold eller værdiansættelse af aktiver ved til- og fraflytning, så er du altid meget velkommen til helt uforpligtende at kontakte os.

Dette med henblik på at drøfte, hvorledes du bør håndtere en sådan henvendelse fra skattemyndighederne.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk