Indtægter ved strafbar handling

Selvom Skattestyrelsen skønner over indtægter opnået ved en strafbar handling, skal de almindelige betingelser for en skønsudøvelse iagttages behørigt, hvilket bekræftes af en nyere dom fra Østre Landsret.

18. februar 2022 | SKATTER OG AFGIFTER ØKONOMISK KRIMINALITET

Det ses undertiden, at Skattestyrelsen foretager en skønsmæssig forhøjelse af en skatteyders indkomst, såfremt Skattestyrelsen på baggrund af en straffedom måtte finde, at skatteyderen har modtaget indkomst via en strafbar handling.

Indtægter opnået som led i en kriminel handling er således også skattepligtige efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, og er disse ikke selvangivet, er Skattestyrelsen berettiget til at foretage et skøn over indkomsten, hvorved Skattestyrelsen vil foretage en forhøjelse af den relevante skatteansættelse.

En forudsætning for en sådan skønsmæssig forhøjelse er imidlertid, at Skattestyrelsen udøver skønnet på et korrekt grundlag. Udøves skønnet derimod på et forkert grundlag, kan skønnet ikke opretholdes, hvilket tillige gør sig gældende i de skattesager, hvor forhøjelsen er baseret på indkomst fra en strafbar handling.

Som eksempel henvises til en nyere dom fra Østre Landsret offentliggjort som SKM2022.29.ØLR, hvor Østre Landsret fastslog, at det ikke havde været berettiget at lægge til grund, at fortjenesten fra den strafbare handling udelukkende tilfaldt den skatteyder, for hvem der var foretaget en skønsmæssig forhøjelse af denne skatteansættelse for indkomståret 2014 med ca. 550.000 kr.

Østre Landsret henviste i den forbindelse til, at der ikke i den afsagte dom, der udgjorde grundlaget for det gennemførte skøn, var taget stilling til, om fortjenesten fra den strafbare handling var tilfaldet skatteyderen alene.

Den gennemførte beskatning med i alt ca. 550.000 kr. blev derfor annulleret.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du har for at videreføre en skattesag, såfremt Skattestyrelsen har foretaget en urigtig ansættelse.