I dag afskaffes kravet om originalitet for alle veterankøretøjer

Vigtig lovændring for bilentusiaster og veteranbilsejere mv., idet originalitetskravet afskaffes ved en ny lov, der i sin helhed træder i kraft i dag den 1. juni 2021.

01. juni 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Trods lovændringen bør ejerne af veterankøretøjer imidlertid fortsat passe på, hvis de ønsker at renovere deres veterankøretøj efter indregistrering.

Det kan i den forbindelse kort nævnes, at det forholder sig således, at køretøjer over 35 år i afgiftsmæssig henseende anses som veterankøretøjer, og sådanne køretøjer har indtil i dag haft mulighed for at blive indregistreret efter særligt lempelige regler.

Anvendelsen af disse regler har indtil i dag forudsat, at køretøjet fremstod originalt ved indregistreringen, hvorved der er opstået et såkaldt originalitetskrav.

Originalitetskravet har i alt sin enkelthed været et krav om, at et køretøj alene kunne indregistreres som veterankøretøj, hvis det fremstod som ved dets første registrering. Det vil sige, at det skulle være originalt. Overholdelsen af nævnte originalitetskrav har i praksis givet anledning til vanskeligheder.

Nye regler

Den 26. april 2019 udsendte Skatteministeriet en pressemeddelelse om, at reglerne for veterankøretøjer skulle forenkles. Som resultat heraf blev der den 4. december 2020 indgået en politisk aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, hvor det blev besluttet, at kravet om originalitet skulle afskaffes. Af den politiske aftale fremgik bl.a. følgende:

”Aftalepartierne er enige om at afskaffe originalitetskravet. Afskaffelse af originalitetskravet vil medføre, at også køretøjer ældre end 35 år, der er ombygget eller sat i stand med fx nyere uoriginale dele, vil skulle beskattes efter de lempeligere afgiftsregler for veterankøretøjer.”

Lovforslaget blev efterfølgende fremsat den 18. december 2020 og endeligt vedtaget af Folketinget den 9. februar 2021. Af lovforslaget fremgår følgende:

”Det foreslåede vil også gælde for køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 10, stk. 4, før lovens ikrafttrædelse, og originalitetskravet vil således bortfalde for alle køretøjer.”

Regelændringen træder i sin helhed i kraft i dag den 1. juni 2021.

Selvom originalitetskravet nu er afskaffet, skal ejerne af veterankøretøjer fortsat passe på, da veterankøretøjer i øvrigt er underlagt de almindelige regler i registreringsafgiftsloven. Det betyder fortsat, at veterankøretøjer efter deres indregistrering i Danmark kan miste deres ”afgiftsmæssige identitet”, hvilket navnlig ses, hvor køretøjets motoreffekt forøges med mere end 20%.

Et køretøjs afgiftsmæssige identitet knytter sig til køretøjets identitet ved selve indregistreringen i Danmark.

Tab af køretøjets afgiftsmæssige identitet kan helt konkret medføre, at der vil blive opkrævet ny registreringsafgift for køretøjet.

Har du en sag omhandlende originalitetskravet, og er du i tvivl om, hvad lovændringen betyder for dig?

Hos TVC Advokatfirma håndterer skatteafdelingen løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder også sager vedrørende registreringsafgift for køretøjer.

Vi er derfor altid opdateret på den nyeste praksis og betydningen af denne for nye og igangværende sager. Måtte du have spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende for den drøftelse af sådanne.