Hvornår foreligger der en tilstrækkelig direkte og umiddelbar tilknytning mellem afholdte udgifter og en momspligtig aktivitet?

Ny afgørelse illustrerer, at skattemyndighederne ofte er unødigt tilbageholdende med at anerkende fuld momsfradragsret.

06. juli 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

I en nyere afgørelse fra Landsskatteretten, der er offentliggjort som SKM2020.140.LSR, har Landsskatteretten taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt et selskab havde fuld fradragsret for udgifter til etablering af en såkaldt oplevelsesplatform og renovering af en havnefront.

Klager i sagen var et selskab (A.M.B.A.), der drev en lystbådehavn. Selskabets momspligtige omsætning hidrørte bl.a. fra havneleje fra selskabets andelshavere og gæstesejlere, optagning og søsætning af både, vinteropbevaring mv.

Skattestyrelsen nægtede selskabet fuldt momsfradrag for udgifterne til etablering af oplevelsesplatformen og havnefronten. Med hjemmel i momslovens § 38, stk. 2 anerkendte Skattestyrelsen alene, at skønsmæssigt 20 % af udgifterne var fradragsberettigede.

Det var Skattestyrelsens opfattelse, at udgifterne hovedsageligt var afholdt med henblik på etablering af ikke-økonomiske aktiviteter. Skattestyrelsen havde i den forbindelse lagt afgørende vægt på nogle ansøgninger til diverse fonde mv. om tilskud til projektet. I ansøgningerne var formålet med etableringen af oplevelsesplatformen og renoveringen af havnefronten beskrevet som skabelsen af spændende, informative oplevelsesrammer med vederlagsfri adgang for offentligheden. Skattestyrelsen skønnede således, at alene 20 % af udgifterne kunne henføres til bestræbelserne på at opnå omsætning fra gæstesejlerne, hvorfor selskabet alene indrømmedes fradragsret for denne del.

Landsskatteretten tilsidesatte Skattestyrelsens afgørelse, idet Landsskatteretten fandt, at selskabet var berettiget til fuldt fradrag for udgifterne.

Landsskatteretten henviste til, at EU-Domstolen i sin praksis har fastslået, at det bl.a. er en grundlæggende betingelse for fradragsretten, at der består en direkte og umiddelbar tilknytning mellem en bestemt indgående transaktion og en eller flere udgående afgiftspligtige transaktioner. Herunder er det en betingelse, at erhvervelsen af de omhandlede varer eller ydelser indgår blandt omkostningselementer i prisen for de udgående transaktioner, der giver ret til fradrag, eller at udgifterne til de omhandlede varer og ydelser indgår i den pågældendes generalomkostninger og dermed er omkostningselementer i prisen på de goder og tjenesteydelser, som vedkommende leverer.

Landsskatteretten fandt, at der var den for fradragsretten fornødne direkte og umiddelbare tilknytning mellem de afholdte udgifter til etableringen af oplevelsesplatformen og renoveringen af havnefronten og selskabets momspligtige aktiviteter.

Landsskatteretten lagde i den forbindelse til grund, at selskabet i henhold til en brugs- og driftsaftale med kommunen var forpligtet til at medvirke til, at havneområdet fortsat indeholdt store rekreative værdier til nytte for almenheden, og at selskabet var forpligtet til at forestå den daglige drift og vedligeholdelse af havneanlægget, samt at kommunen, såfremt selskabet ikke forsvarligt vedligeholdte havneanlægget, var berettiget til at ophæve brugs- og driftsaftalen.

Videre fandt Landsskatteretten, at havnefronten var i så dårlig stand, at en udbedring heraf var nødvendig for at kunne opfylde selskabets vedligeholdelsesforpligtelser i henhold til den indgåede brugs- og driftsaftale med kommunen, og at projektet med etableringen af oplevelsesplatformen og renoveringen af havnefronten i realiteten var en fremskyndelse af en nødvendig renovering af kystsikringen og havnepromenaden. De afholdte udgifter havde derfor den tilstrækkelige direkte og umiddelbare tilknytning til selskabets momspligtige aktiviteter.

 

Videre henviste Landsskatteretten til, at selskabet under klagesagen havde oplyst, at projektet havde medført en etablering af 100 bådpladser, samt at selskabet havde anvendt projektet i sin markedsføring.

Landsskatteretten fandt derfor, at det var uberettiget, at Skattestyrelsen i sin oprindelige afgørelse havde nægtet selskabet fuld fradragsret for de omtvistede udgifter.

Landsskatterettens afgørelse illustrerer, at Skattestyrelsen ofte er unødigt tilbageholdende med at anerkende fuldt momsfradrag. Det er således meget vigtigt, at alle momenter inddrages ved vurderingen af, om en given udgift har den for momsfradraget fornødne direkte og umiddelbare tilknytning til den momspligtige aktivitet.

Har du behov for vurdering af, om din virksomhed har ret til momsfradrag?

Såfremt du eller din virksomhed har en skattesag og ønsker en uforpligtende gratis vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk