Gaver beskattes på modtagelsestidspunktet

I en nyere klagesag blev en gaveansættelse nedsat allerede fordi, den gennemførte ansættelse var i strid med retserhvervelsesprincippet.

06. februar 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Det følger af statsskattelovens § 4, litra c, at gaver beskattes som skattepligtig indkomst. Gaver er således skattepligtige for modtageren, medmindre de falder ind under afsnit ll i lov om afgift af dødsboer og gaver, dvs. boafgiftsloven, jf. statsskattelovens § 5, litra b.

Efter boafgiftsloven kan en person afgiftsfrit give gaver til sine børn, hvis den samlede værdi af gaverne inden for et kalenderår ikke overstiger det afgiftsfrie grundbeløb, jf. boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra a.

Overstiger gavens værdi grundbeløbet, skal der betales gaveafgift.

I en nyere afgjort klagesag (sagsnr. 18-0003272) var det omstridt, hvorvidt et lån mellem skatteyderen og dennes forældre var et lån eller en gave, idet Skattestyrelsen var af den opfattelse, at skatteyderen ikke have optaget et lån hos sine forældre, men derimod modtaget en gave i 2014.

Da aftalen om lånet blev indgået allerede i 2010, var det endvidere i sagen omtvistet, hvorvidt en eventuel gavebeskatning skulle henføres til det indkomstår, hvori det blev aftalt, at lånet senere skulle effektueres.

Det forholder sig nemlig således i henhold til retserhvervelsesprincippet, at et gaveløfte er bindende for giveren, når det er kommet til modtagerens kundskab, og gaven er som følge heraf skattepligtig i det kalenderår, hvori modtageren erhverver ret til gaven.

Netop med den begrundelse blev den gennemførte gaveansættelse for 2014 også nedsat, idet en eventuel gavebeskatning i den pågældende sag, som anført i afgørelsen i så fald skulle henføres til 2010.

Er du utilsigtet blevet beskattet af en gave?

Såfremt du bliver involveret i en skattesag eller en sag om gaveafgift og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du meget velkommen til at kontakte os.