Gaveafgift - overdragelse af erhvervsmæssig landbrugsejendom

En du opmærksom på, at der fortsat hersker tvivl om retstilstanden for gaveafgift ved overdragelse af en virksomhed?

06. maj 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Landsskatteretten har d. 15. februar 2021 truffet en afgørelse i en sag (sagsnr. 19-0064590) omhandlende en landbrugsejendom, der blev overdraget mellem nærtstående. Overdragelsen var sket med nedsat gaveafgift for hele ejendommen, da hele ejendommen efter parternes opfattelse måtte anses for erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed.

Landbrugsejendommen bestod bl.a. af et stuehus, som forud for overdragelsen havde været udlejet til beboelse. Tvistepunktet i Landsskatterettens afgørelse angik nærmere spørgsmålet om, hvorvidt stuehuset skulle anses for at være en erhvervsmæssig del af landbrugsejendommen.

Landsskatterettens afgørelse blev truffet med dissens ved stemmerne 2-1, hvor retsformanden og et retsmedlem fandt, at stuehuset ikke var en del af landbrugsvirksomheden. Det dissentierede retsmedlem ville give skatteyderen medhold i, at stuehuset skulle anses for at være en del af landbrugsvirksomheden og dermed kunne overdrages til nedsat gaveafgift.

Den omhandlende afgørelse fra Landsskatteretten er indbragt for domstolene, der endnu ikke har taget stilling til tvistepunktet, hvorfor der fortsat hersker usikkerhed omkring reglerne.

Afgørelsen er et tydeligt eksempel på, at der endnu ikke er fuld klarhed over anvendelsen af de tidligere regler for overdragelse af virksomheder til nedsat gaveafgift, der i perioden 2016-2019 gjorde det muligt at overdrage en virksomhed til en nedsat gaveafgift på mellem 6 % og 13 % efter reglerne i boafgiftsloven.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at overdrager og modtager hæfter for den manglende betaling af gaveafgift til skattemyndighederne, hvorfor det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis overdrager og modtager ikke behørigt iagttager gældende regler på området.

Har du brug for hjælp?

Der verserer i øjeblikket et stort antal klagesager ved Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten, hvor tilsvarende overdragelser af erhvervsmæssige virksomheder er gennemført uden accept fra Skattestyrelsen.

TVC Advokatfirma har stor erfaring i førelse af skattesager ved det administrative klagesystem og domstolene.

Er du i en tilsvarende situation, hvor Skattestyrelsen har nægtet at acceptere en gaveoverdragelse til nedsat gaveafgift, eller afventer du et bindende svar fra Skattestyrelsen i en tilsvarende sag, er vi klar til at assistere dig i den videre proces.

Du er i den forbindelse altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende for at drøfte din sag.