Forskerskatteordningen - fejl i ansættelse ved tidligere fraflytning

Østre Landsret fastslog i oktober 2022, at der forelå særlige omstændigheder med betydning for, om skatteyder kunne blive omfattet af forskerskatteordningen. Nu følger Landsskatteretten op i en lignende sag.

10. marts 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

I sagen (sagsnr. 22-0017328) nåede Landsskatteretten frem til, at skatteyder kunne få genoptaget sine skatteansættelser for indkomstårene 2009 og 2010, som var en forudsætning for, at vedkommende kunne blive omfattet af forskerskatteordningen i henhold til kildeskattelovens §§ 48 E-F. Dette i forbindelse med, at skatteyderen flyttede tilbage til Danmark i 2019.

 

For at kunne blive omfattet af forskerskatteordningen, var det en forudsætning at få genoptaget skatteansættelserne for indkomstårene 2009 og 2010, da skatteyder ved en fejl var registreret som fuldt skattepligtig i disse indkomstår.

 

Landsskatteretten fandt, at der forelå særlige omstændigheder og anførte herom følgende:

 

Landsskatteretten tiltræder, at der blev begået en myndighedsfejl i forbindelse med, at klageren blev anset for fuldt skattepligtig til Danmark for indkomstårene 2009 og 2010, og henset til karakteren af myndighedsfejlen finder retten, at betingelsen om “særlige omstændigheder” i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, er opfyldt.

 

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt klager havde iagttaget reaktionsfristen anførte Landskatteretten videre følgende:

 

Det er tillige en betingelse for ekstraordinær genoptagelse, at klageren har overholdt fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Fastlæggelsen af kundskabstidspunktet i § 27, stk. 2, sker som udgangspunkt på grundlag af klagerens konkrete subjektive kendskab til de nødvendige oplysninger.

 

Af klagerens årsopgørelse for 2009 og 2010 fremgår det ikke tydeligt, at den fulde skattepligt igen er indtrådt, og i årsopgørelsen for 2010 er det ikke tydeligt, hvorfor klageren er berettiget til at modtage grøn check.

 

Ud fra en konkret vurdering anses klageren senest at have fået kundskab om fejlregistreringen i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen for indkomståret 2010 den 4. marts 2011. 6-måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., er derfor ikke overholdt.

 

Retten finder dog, at klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2009 og 2010 kan genoptages, selv om fristen efter § 27, stk. 2, 1. pkt., ikke er overholdt. Retten lægger vægt på, at det alene skyldes en myndighedsfejl, at klageren blev anset for fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2009 og 2010. Retten lægger desuden vægt på, at klageren gav daværende SKAT meddelelse om sin flytning til udlandet i 2007. Retten finder derfor, at den fejlagtige registrering af klageren som fuldt skattepligtig ikke kan bebrejdes klageren.

 

Sagens karakter og klagerens personlige forhold taler derfor for, at der dispenseres fra overskridelsen af 6-måneders fristen, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, sidste pkt.

 

Vi har tidligere beskrevet, hvordan Østre Landsret - i en lignende sag - i oktober 2022 afsagde dom i en principiel sag omhandlende kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1 samt tog stilling til, hvorvidt en skatteyder var berettiget til genoptagelse af de skatteansættelser, hvori denne fejlagtigt var registreret som fuldt skattepligtig til Danmark. 

 

Østre Landsret fandt tilsvarende, at der forelå særlige omstændigheder efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

 

Klik her, hvis du vil læse mere om dommen, som Skatteministeriet har anket til Højesteret.

 

Har du en tvist med Skattestyrelsen om forskerskatteordning?

 

Måtte du som virksomhed eller ansat have behov for bistand i en tvist med Skattestyrelsen omhandlende forskerskatteordningen, er det altid muligt at kontakte os for en uforpligtende vurdering af denne.