Folketinget har i dag vedtaget den nye databeskyttelseslov

Folketinget har i dag vedtaget en ny databeskyttelseslov. Loven implementerer og supplerer reglerne fra EU’s databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. Den nye databeskyttelseslov erstatter persondataloven fra 2000.

17. maj 2018 | IMMATERIALRET

Databeskyttelsesforordningen er i dag vedtaget i en form, der i al sin væsentlighed svarer til det lovforslag, der er optrykt efter folketingets 2. behandling.

Den danske databeskyttelseslov implementerer reglerne fra EU’s databeskyttelsesforordning, som giver den registrerede en større kontrol over dennes persondata.

Forordningen fastsætter dertil øgede krav til virksomheders og myndigheders fysiske og digitale databeskyttelse. Det betyder bl.a., at virksomheder skal implementere faste procedurer for håndteringen af persondata, herunder for deres IT-systemer, der skal indrettes på en hensigtsmæssig måde i forhold til persondata.

Medlemsstaterne har efter forordningen en ret til i en vis udstrækning at fastsætte supplerende regler for behandlingen af persondata.

Den danske databeskyttelseslov er derfor ikke alene en implementering af reglerne fra forordningen. Loven supplerer på visse områder forordningen, hvilket sker i overensstemmelse med det nationale råderum herfor.

Den netop vedtaget lov indeholder bl.a. en regel om, at der skal indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, når der behandles oplysninger om børn, der er under 13 år. Dette sker til trods for, at det i forordningen er anbefalet, at aldersgrænsen sættes til 16 år. Aldersgrænsen på 13 år er den lavest mulige samtykkealder, som forordningen tillader.

Databeskyttelsesloven understreger endvidere, at offentlige myndigheder også kan ifalde store bøder for overtrædelse af de persondataretlige regler. Det betyder, at den registreredes beskyttelse som udgangspunkt er den samme, uanset om det er private virksomheder eller offentlige myndigheder, der behandler den registreredes persondata.

TVC Advokatfirma anbefaler

Samlet set betyder den nye databeskyttelseslov og forordning, at der vil være et øget fokus på beskyttelsen af persondata, herunder i særdeleshed på opfyldelsen af den registreredes rettigheder.

Det er vigtigt, at virksomheder sætter sig ind i de nye regler. Selvom mange af reglerne er en videreførelse af reglerne fra den hidtil gældende persondatalov, forventes det, at overtrædelse af reglerne vil blive sanktioneret strengere, end det hidtil har været tilfældet.

TVC Advokatfirma følger udviklingen på det persondataretlige område tæt og står derfor klar til at hjælpe virksomheder med at sikre compliance med reglerne. Vores specialister tilbyder i den forbindelse en uforpligtende drøftelse af, hvad de nye persondataretlige regler betyder for dig og din virksomhed.

Har du spørgsmål til den nye databeskyttelseslov eller persondataret i øvrigt, kan du kontakte en af TVC Advokatfirmas specialister på området.

Vil du vide mere? 

Vores specialister har været i dialog med både store som små virksomheder. Vi har samlet svar på de 10 spørgsmål, de oftest møder. Få indblik i svarene.

Nyheder