Fejlbehæftede privatforbrugsopgørelser

Det ses ikke sjældent, at privatforbrugsopgørelser udarbejdet af Skattestyrelsen er fejlbehæftet, hvilket bekræftes af en nyere afgørelse fra Landsskatteretten.

05. august 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Det følger af fast praksis, at en skatteyders indkomst kan forhøjes, hvis det selvangivne privatforbrug er negativt eller usandsynligt lavt.

Som grundlag for en sådan forhøjelse udarbejder Skattestyrelsen en såkaldt privatforbrugsopgørelse med angivelse af forskellige kapitalbevægelser, herunder f.eks. lån.

Det ses desværre ikke sjældent, at disse privatforbrugsopgørelser, der kan være komplicerede, er fejlbehæftet i en sådan grad, at det udøvede skøn ikke er retvisende og den gennemførte forhøjelse derfor skal bortfalde.

Ny afgørelse om tilsidesættelse af privatforbrugsopgørelse

Den 30. juni 2021 har Landsskatteretten (sagsnr. 13-6765219) således også tilsidesat en skønsmæssig forhøjelse på kr. 1.955.000 for indkomståret 2008 med netop henvisning til, at en af SKAT (i dag Skattestyrelsen) udarbejdet privatforbrugsopgørelse var fejlbehæftet.

Ved forhøjelsen havde SKAT taget udgangspunkt i opgørelsen af en skatteyders og dennes ægtefælles privatforbrug i indkomståret 2007, og det var i sagen bl.a. omtvistet, hvorvidt skatteyderen havde et udlån på ca. kr. 2 mio., der ikke fremgik af skatteyderens formueopgørelsen ultimo 2007.

Som begrundelse for at tilsidesætte den udarbejdede privatforbrugsopgørelse udtalte Landsskatteretten følgende:

”Landsskatteretten finder efter en samlet bedømmelse af den nu fremlagte dokumentation vedrørende pengeoverførslerne m.v., at klageren i tilstrækkelig grad har løftet bevisbyrden for, at han den 31. december 2007 havde et tilgodehavende i [virksomhed1] ApS på 2.000.386 kr., der blev tilbagebetalt i 2008. Der er henset til, at

pengestrømmene i 2007 kan følges fra klagerens bankkonto til selskabets bankkonto, at det af bogføringsteksten på kontoudskrifterne vedrørende bankkontiene er tilkendegivet, at der var tale om et lån, og at tilbagebetalingen i 2008 ligeledes fremgår af kontoudskrifterne. Den omstændighed, at de omhandlede bankoverførsler i november 2007 ikke blev bogført på klagerens mellemregningskonto med [virksomhed1] ApS, og at lånene ikke fremgik af klagerens personlige regnskaber og selvangivelser, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsskatteretten finder herefter ikke grundlag for at opretholde den påklagede skønsmæssige forhøjelse for indkomståret 2008, idet det af SKAT opgjorte negative privatforbrug på -1.585.887 kr. på baggrund af den nu fremlagte dokumentation skal korrigeres med 2.000.386 kr. til 414.499 kr. Den omstændighed, at klagerens privatforbrug for 2007 eventuelt vil udvise et negativt privatforbrug kan ikke føre til noget andet resultat. Den påklagede forhøjelse på 1.955.000 kr. for indkomståret 2008 nedsættes derfor til 0 kr.”

Afgørelsen illustrer med tydelighed, at det er væsentligt at få kontrolleret en af Skattestyrelsen udarbejdet privatforbrugsopgørelse, såfremt en sådan er anvendt som grundlag for en skønsmæssig forhøjelse.

Vi har således eksempelvis også tidligere beskrevet, hvorledes Skattestyrelsen – i sager omhandlende skønsmæssige ændringer som følge af negativt eller lavt privatforbrug – ofte alene tager højde for indtægter og udgifter i privatforbrugsopgørelsen – og ikke for kontant økonomi i de omkringliggende indkomstår.

Dette kan også føre til forkerte resultater og give anledning til at klage over en given afgørelse.

Er du i tvivl om, hvorvidt en privatforbrugsopgørelse er korrekt?

Er du blevet involveret i en skattesag, hvori Skattestyrelsen har anvendt en privatforbrugsopgørelse som grundlag en gennemført forhøjelse af din indkomst, er det oftest en god idé at få undersøgt, hvorvidt opgørelsen er korrekt.

Ønsker du en sådan undersøgelse foretaget, er du altid meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende og gratis vurdering af dine muligheder i en sådan situation.

Nyheder