Ejendomsværdiskat nedsat til 0 kr.

Skattestyrelsen havde anset klageren for pligtig til at betale ejendomsværdiskat af dennes ejendom, men det blev ændret af Landsskatteretten.

19. juni 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

I den pågældende – nu afsluttede sag (sagsnr. 18-0006735) – var det Skattestyrelsens opfattelse, at den i sagen omhandlede ejendom ikke kunne anses for at være ubeboelig efter ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 1, 2. pkt.

Klageren havde erhvervet en boligejendom tilbage i 1981 som sin daværende bolig.

I juli 2013 erhvervede klageren endnu en ejendom fra dødsboet efter klagerens mor. Ifølge oplysninger fra Statens Salgs- og Vurderingsregister var denne ejendom i de påklagede indkomstår vurderet som en beboelsesejendom med én lejlighed til beboelse. Ifølge ejendommens BBR-meddelelse er parcelhuset på ejendommen opført i 1957 og efterfølgende om- eller tilbygget i 2013.

Efter overtagelsen af denne ejendom påbegyndte klageren en nødvendig renovering af denne, idet ejendommen på tidspunktet for købet var saneringsmoden. Det var herefter et tema i sagen, hvorvidt klageren kunne undlade at betale ejendomsværdiskat i indkomstårene 2014-2015.

Landsskatteretten nåede frem til, at ejendommen ikke var ubeboelig i de i sagen omhandlede indkomstår, hvorfor klageren derfor ikke kunne fritages for ejendomsværdiskat efter reglen om ubeboelighed, jf. ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 1, 2. pkt.

Klageren opnåede imidlertid skattefrihed alligevel efter ejendomsværdiskattelovens § 11. stk. 1, 3.-4. pkt. Dette med henvisning til, at hvis en indflytning sker senere end overtagelsesdagen, da træder indflytningsdagen i stedet for overtagelsesdagen.

Som begrundelse anførte Landsskatteretten følgende:

”Ifølge oplysningerne fra CPR havde klageren sin bopæl på den tidligere ejerbolig, [adresse2], frem til den 12. juni 2016, hvorefter klageren var registreret med bopæl på sin nye ejerbolig, [adresse1]. Det fremgår af sagens oplysninger, at [adresse2] i den forbindelse blev udbudt til salg i juni 2016, og at ejendommen blev solgt til tredjemand i 2017.

 [adresse1] blev erhvervet med overtagelse den 1. juli 2013. På baggrund af de foreliggende oplysninger og forklaringer finder retten det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at indflytningen i den nye ejerbolig først skete den 12. juni 2016 i overensstemmelse med de officielle registreringer.

 Landsskatteretten har i afgørelse af 30. november 2020, offentliggjort som SKM2020.543.LSR, fundet, at der i en sådan situation ikke er grundlag i forarbejderne for at fortolke bestemmelsen i § 11, stk. 1, 3.-4. pkt., indskrænkende, hvorfor indflytningsdagen træder i stedet for overtagelsesdatoen, jf. bestemmelsens stk. 1, 4. pkt.

Klageren skal som følge heraf ikke betale ejendomsværdiskat af [adresse1] i de påklagede indkomstår.”

Afsluttende bemærkninger

Afgørelsen er et af flere eksempler på, at det kan have betydning at få fremført alle relevante argumenter for det tilfælde, at klageinstansen vurderer faktum anderledes.

Den pågældende skatteyder opnåede således det resultat, han ønskede, selvom Landsskatteretten ikke var enig i det forhold, at boligen var ubeboelig.

Har du behov for at læse mere om mulighederne for at klage over en afgørelse, så klik her og bliv klogere på området skatte- og afgiftsproces, som er et fokusområde for TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk