Afskaffelse af regel om hovedaktionærnedslag

Der er kort for jul blevet fremsat forslag om bl.a. afskaffelse af hovedaktionærnedslaget (ejertidsnedslaget) for aktier erhvervet før 19. maj 1993. Forslaget vil gælde for alle fremtidige aktieafståelser efter 1. februar 2020.

06. januar 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteminister Morten Bødskov har den 20. december 2019 fremsat et lovforslag, der bl.a. medfører, at hovedaktionærnedslaget for aktier erhvervet før 19. maj 1993 skal afskaffes.

Ifølge lovforslaget skal der ikke gælde nogen overgangsordning, og de ændrede regler vil få virkning for alle aktieafståelser foretaget efter 1. februar 2020.

Hovedaktionærnedslaget blev indført i 1993 under behandlingen af forslaget til lov nr. 421 af 25. juni 1993, hvor beskatningen af hovedaktionæraktier blev forhøjet med virkning fra den 19. maj 1993.

Som et tiltag for at afbøde den forhøjede beskatning blev hovedaktionærnedslaget indført, således der ved senere aktieafståelser kunne beregnes et nedslag i avanceopgørelsen. Hovedaktionærerne skulle således fortsat anvende de faktiske anskaffelsessummer ved opgørelsen af avancen, men kunne nedbringe avancen med op til 25 pct., og derved opnå en skattebesparelse. Rent teknisk kunne hovedaktionærer beregne nedslaget som 1 pct. pr. år, de havde ejet de pågældende aktier før 1998. Nedslaget gælder også for den værditilvækst, der er opnået efter 1993.

Med det nye forslag afskaffes hovedaktionærnedslaget, så der for alle aktieafståelser efter den 1. februar 2020 skal anvendes de faktiske anskaffelsessummer, og uden mulighed for at hovedaktionærer efterfølgende kan foretage et nedslag i den beregnede avance. Begrundelsen for forslaget er, at hovedaktionærnedslaget var en overgangsordning, og idet den nu har eksisteret i mere end 25 år, har der ifølge regeringen været god tid til at indrette sig efter forholdene.

Hovedaktionærnedslaget afskaffes efter lovforslaget uden en yderligere overgangsordning, således at alle aktieafståelser efter 1. februar 2020, hvor der hidtil har været nedslag, vil skulle beskattes fuldt ud på lige fod med andre aktieafståelser. Har en hovedaktionær imidlertid efter de nugældende regler mulighed for at opnå et ejertidsnedslag ved salg af aktier, bør denne overveje muligheden for at realisere aktierne inden den 1. februar 2020 for at kunne opnå den skattemæssige fordel ved at kunne fratrække ejertidsnedslaget sin eventuelle avance. TVC Advokatfirma har i den forbindelse en række modeller, som kan anvendes til at udnytte nedslaget.

Har du behov for hjælp til en skattesag eller rådgivning om skat?

Såfremt du er eller måtte blive involveret i en skattesag eller ønsker rådgivning om skattemæssige forhold, er du altid meget velkommen til uforpligtende at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatte- og afgiftsproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre skatte- eller afgiftssag eller sager afledt heraf.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk