2020: Er din virksomhed klar til at anvende AB 18?

AB 18 indebærer oplagte fordele for byggeriets parter, men stiller samtidig store krav til opdaterede aftalegrundlag og forretningsgange.

09. december 2019 | ENTREPRISE OG FAST EJENDOM

Den 1. januar 2019 trådte AB 18 formelt i kraft og afløste dermed AB 92. AB 18 indebærer på mange områder en ny og forbedret regulering, med et nyt og tiltrængt fokus på planlægning og gennemsigtighed i byggefasen.

AB 18 indeholder en lang række nye bestemmelser, som stiller krav til parterne om forventningsafstemning, planlægning samt håndtering og varsling af krav om tid, økonomi og sikkerhed.

AB 18 er ikke udtryk for en lovregulering, men derimod almindelige betingelser, der kun finder anvendelse, hvis betingelserne vedtages ved aftale. Byggeriets parter har derfor fortsat mulighed for at aftale anvendelse af AB 92, hvilket efter den 1. januar 2019 fortsat er hyppigt foretrukket i store dele af byggebranchen.

Særligt byggebranchens private aktører savner interesse i at være ”prøveklud” for de nye vilkår, hvorfor implementeringen af AB 18 er gået uforholdsmæssigt langsomt.

Det er imidlertid TVC Advokatfirmas forventning, at de nye betingelser for alvor vil blive implementeret i 2020, og dermed (omsider) blive almindeligt anvendt inden for byggebranchen.

Staten er allerede forpligtet til at anvende AB 18 ved udbud af statslige byggerier, ligesom offentlige bygherrer af bygningsstyrelsen anbefales at anvende AB 18 med et følg-eller-forklar princip.

Er din virksomhed klar til at anvende AB 18?

Aftalevilkår skal opdateres

Ved anvendelse af AB 18 er det afgørende, at entreprenører og leverandører tilsvarende sikrer anvendelse af AB 18 som led i aftaleforholdet med underentreprenører og underleverandører. Tilsvarende er det afgørende, at AB 18 ikke anvendes samtidig med, at entreprenøren med sin arkitekt eller ingeniør har aftalt ABR 89.

For det tilfælde, at der ikke er sikret behørig back-to-back regulering med relevante aftaleparter, risikerer entreprenøren, at krav fra bygherren ikke kan videreføres.

AB 18 indebærer eksempelvis et skærpet mangelbegreb, ligesom AB 18 indebærer en videre adgang for bygherre at kræve dagbod ved forsinkelse på aftalte mellemterminer. Eksemplerne er mange.

Derudover vil en manglende back-to-back regulering indebære en åbenlys risiko for skævvridning af det aftalte ydelsesomfang i planlægningsfasen, ligesom der vil bestå ikke ikke-ubetydelig risiko for, at krav fra underentreprenører, tekniske rådgivere og leverandører skal betales efter AB 92 / ABR 89, men vil være fortabt i aftaleforholdet med bygherre efter AB 18.

Endelig vil der ikke være sammenfald for så vidt angår bestemmelserne om tvisteløsning og værneting. En underentreprenør kan ikke adciteres i en ”hurtig afgørelse”, hvis ikke AB 18 er aftalt.

Forretningsgange skal opdateres

I AB 18 er der et nyt og tiltrængt fokus på planlægning og gennemsigtighed. Systemet er et åbenlyst udtryk for den gode byggeproces, men er samtidig udtryk for et meget ambitiøst system, der stiller store krav til både bygherres organisation og entreprenøren forretningsgange.

AB 18 indeholder hele 49 bestemmelser som pålægger parterne en handlepligt, herunder pligt til at varsle eller fremsætte krav.

Det fremgår af AB-udvalgets betænkning, at de mange handlepligter dog ikke er tilknyttet præklusive frister, som vil indebære, at krav fortabes automatisk ved udløb af fristen. Omvendt fremgår det af betænkningen, at der ved anvendelse af AB 18 skal stilles strengere krav til reklamation, og at eventuelle krav/indsigelser derfor vil blive fortabt betydeligt hurtigere end efter praksis i dag.

Formålet med de mange nye formelle processer og vilkår om varsling og reklamation af eventuelle krav er åbenlys. Lige så åbenlyst er det imidlertid, at processen for mange byggesager og entreprenører kan blive en urimelig tung, økonomisk byrde.

Det er ved implementeringen af AB 18 derfor afgørende, at entreprenøren samtidig implementerer nye styringsværktøjer så processen kan håndteres korrekt fra første byggesag.

TVC Advokatfirma har stor erfaring med at rådgive byggebranchens parter i relation til implementering af AB 18, herunder i forbindelse med opdatering af virksomhedens eksisterende kontraktgrundlag.