Henstand med skattebetalingen i forbindelse med verserende skattesag – Hvad er status?

26. maj 2013

Partner, Advokat (H) Torben Bagge giver en status på henstand med skattebetalingen i forbindelse med verserende skattesag.

Artiklen er bragt i Revision & Regnskabsvæsen 2013/5. Gengivelse sker med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S. 

"Resumé

For et års tid siden gjorde jeg i Revision & Regnskabsvæsen – RR.2012.05.0054 – status over betingelserne for at opnå henstand med skattebetalingen i forbindelse med en verserende skattesag, set i lyset af den på daværende tidspunkt nyligt afsagte Østre Landsrets dom offentliggjort i TfS 2012.106.

I den nævnte artikel påpegede jeg bl.a. behovet for, at Landsskatteretten kan tillægge en klage over afslag på henstand, eller klage over henstand betinget af sikkerhedsstillelse, opsættende virkning. På daværende tidspunkt var der ikke afgørelser, hvor Landsskatteretten havde gjort dette.

Med fire næsten identiske kendelser fra Landsskatteretten afsagt den 13. marts 2013 er der nu konkrete afgørelser, hvorefter klage over henstand betinget af sikkerhedsstillelse tillægges opsættende virkning. Kendelserne er endvidere interessante derved, at Landsskatteretten vælger at kombinere en sædvanlig ugyldighedsvirkning, i form af hjemvisning af sagerne til fornyet behandling ved SKAT, med indrømmelse af den ønskede henstand til skatteyderne, ligesom der de facto gives henstand under en eventuel ny klagesag.

Videre er det på henstandsområdet blevet afklaret, at adgangen til at opnå henstand med skattebetalingen ikke står åben i den situation, hvor der indgives en klage over afslag på anmodning om genoptagelse, idet der ikke i en sådan situation udløses en ændring af skatteyderens indkomst, jf. TfS 2012.564. Omvendt er der mulighed for at opnå henstand med skattebetalingen, såfremt man har modtaget et genoptagelsestilsagn, der henviser til en verserende pilotsag, og som således træder i stedet for at klage, jf. TfS 2012.716."