Driver du en erhvervsvirksomhed, eller er der tale om en privat hobby?

10. maj 2017 | SKATTER OG AFGIFTER

SKAT interesserer sig i disse år særligt for virksomheder, der gentagne år har underskud. Spørgsmålet er, om disse virksomheder reelt drives som selvstændige, erhvervsmæssige virksomheder med det formål at opnå et samlet økonomisk overskud, eller om der er tale om varetagelse af skatteyderens personlige interesse (hobbyvirksomhed).

Uddrag

"Vurderingen af, om en given aktivitet er at anse som selvstændig, erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, eller der alene er tale om udøvelse af en hobby, beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvor en lang række forhold skal inddrages.

Alene i den situation, hvor der drives en erhvervsmæssig virksomhed, er der adgang til f.eks. at fratrække evt. underskud i anden indkomst og anvende virksomhedsordningens regler. I virksomheder, der ikke er erhvervsmæssige, kan der alene foretages fradrag for de udgifter, der har været forbundet med indkomsterhvervelsen. Underskud kan derimod ikke fradrages i anden indkomst, og der er ikke adgang til anvendelse af virksomhedsordningen. Nogle virksomheder har et mere hobbybetonet præg end andre og vil derfor lettere kunne komme i SKATs søgelys. Det kan f.eks. være kunst- og gallerivirksomheder, stutterivirksomheder, motorsportsvirksomheder, bådudlejning m.v., hvor ejerens personlige interesse for det pågældende område kan være udslagsgivende for fortsat drift trods underskud. Andre virksomhedsområder, som f.eks. udlejning af fast ejendom, vil derimod lettere blive anerkendt som værende erhvervsmæssigt drevet."

Læs hele artiklen "Driver du en erhvervsvirksomhed, eller er der tale om en privat hobby?" skrevet af partner og advokat (H) Torben Bagge og partner og advokat (H) Karin Østergård Mathiasen.

Artiklen er bragt i Danske Revisorer nr. 1-2017. Gengivelse sker med tilladelse fra Foreningen Danske Revisorer (maj 2017). 

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk