Strammer Skattestyrelsen transfer pricing-grebet om mindre virksomheder?

Skattestyrelsen har i den seneste tid rettet sit fokus mod virksomheder med begrænset dokumentationspligt med henblik på deres transfer pricing-dokumentation – og det kan resultere i store bøder, hvis der ikke er styr på denne.

17. juli 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Mindre virksomheder er ikke forpligtiget til at udarbejde fuld transfer pricing-dokumentation, men alene dokumentation for visse transaktioner med koncernforbundne selskaber og med hovedaktionæren. Overordnet gælder, at transfer pricing-dokumentationen kun skal omfatte transaktioner med selskaber og personer, der er hjemmehørende i lande uden for EU og EØS, og som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. I øvrigt er kravene til transfer pricing-dokumentationen den samme som til fuldt dokumentationspligtige virksomheder.

TVC Advokatfirma har i den seneste tid set flere eksempler på, at virksomheder med begrænset dokumentationspligt er blevet kontaktet af Skattestyrelsen og bedt om at redegøre nærmere for forskellige forhold vedrørende deres transfer pricing-dokumentation. Noget tyder derfor på, at Skattestyrelsen – efter i en årrække primært at have haft fokus på meget store virksomheder – har rettet sit fokus mod virksomheder med begrænset dokumentationspligt.

Dette er en god anledning til at minde om, at det kan være dyrt ikke at have styr på sin transfer pricing-dokumentation. Skattestyrelsen kan lave en skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens indkomst, hvis der ikke er udarbejdet transfer pricing-dokumentation, eller hvis dokumentationen har væsentlige mangler.

Herudover vil virksomheden kunne straffes med bøde, hvis transfer pricing-dokumentationen indleveres for sent, og dette anses som forsætligt eller groft uagtsomt. Bøderne er høje – udgangspunktet er en bøde på kr. 250.000 pr. indkomstår, der dog kan nedsættes til kr. 125.000 pr. indkomstår, hvis der efterfølgende fremkommer en fyldestgørende dokumentation. Herudover er der, hvis der er grundlag for at foretage en forhøjelse i et eller flere af de pågældende indkomstår, mulighed for at forhøje bøden med yderligere (op til) 10 % af forhøjelsen. Afhængig af forhøjelsens størrelse kan bøderne således blive meget store.

Det er også værd at nævne, at det selvsagt er vigtigt at gøre sig stor umage, når det skal indberettes til Skattestyrelsen, om en virksomhed er begrænset dokumentationspligtig. Hvis en virksomhed anser sig som ikke-dokumentationspligtig, men det efterfølgende viser sig, at virksomheden rent faktisk var (begrænset) dokumentationspligtig, vil dette kunne udløse en bøde, hvis virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Bøderne, der fastsættes med udgangspunkt i virksomhedens omsætning og antal medarbejdere, er høje og vil selv for mindre virksomheder kunne være 7-cifrede.

TVC Advokatfirma har stor erfaring med transfer pricing-sager, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du eller din virksomhed er blevet kontaktet af Skattestyrelsen i en transfer pricing-sag om forhøjelse af din virksomheds indkomst, eller hvis myndighederne ønsker at pålægge din virksomhed en bøde for manglende overholdelse af transfer pricing-reglerne.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk