Status på anmeldelser i sager om svindel med hjælpepakker

Anklagemyndigheden har den 7. juni 2021 offentliggjort et faktaark, som viser status på de anmeldelser, der er modtaget.

10. juni 2021 | ØKONOMISK KRIMINALITET

I forbindelse med udbruddet af Covid-19 epidemien og nedlukningen af Danmark i marts 2020, blev der indført en række forskellige hjælpepakker, som skulle holde hånden under dansk erhvervsliv.

Der blev samtidig indført en strafskærpelsesregel, som skulle forhøje straffen betydeligt i de tilfælde, hvor der blev begået svindel med de pågældende hjælpepakker. Regelændringen medførte, at svindel med hjælpepakkerne kan udløse fængselsstraf på indtil 20 år.

Faktaark over status på anmeldelser

Området har efterfølgende haft stort fokus fra myndighedernes side. Anklagemyndigheden har den 7. juni 2021 offentliggjort et faktaark, som viser status på de anmeldelser, der er modtaget.

Det fremgår af arket, at der på nuværende tidspunkt er indgivet 294 anmeldelser om svindel. I lidt mere end 88 % af tilfældene er anmeldelsen modtaget fra Erhvervsstyrelsen, mens de øvrige anmeldelser er modtaget fra Skattestyrelsen, hvidvasksekretariatet og Slots- og Kulturstyrelsen.

Det fremgår også, at langt de fleste af anmeldelserne vedrører lønkompensation. Således vedrørte 227 af anmeldelserne svindel med lønkompensationspakken, hvilket svarer til ca. 77 % af den samlede mængde af anmeldelser. Der er dog nogle af anmeldelserne, der vedrører overtrædelse af flere hjælpepakker.

Det samlede beløb, som anmeldelserne vedrører, overstiger 124 mio. kr. På grundlag heraf er der på nuværende tidspunkt foretaget beslaglæggelser for mere end 22,6 mio. kr.

Er du sigtet for svindel med lønkompensation eller anden økonomisk kriminalitet?

Hos TVC Advokatfirma fungerer vi som forsvarere i en række sager om økonomisk kriminalitet, herunder også sager som udspringer af kompensationsansøgninger.

Det er vigtigt, at der inddrages en kompetent forsvarer så tidligt som muligt, da det kan have afgørende betydning for sagens udfald, at politiets ressourcer matches fra start. I de fleste tilfælde skal der hurtigt træffes vigtige beslutninger, som kan have stor betydning for forløbet af efterforskningen.

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet, tilbyder vi altid et gratis og uforpligtende møde, hvor vi kan vejlede dig om dine rettigheder og give dig et godt beslutningsgrundlag.