Sø- og Handelsretten har afsagt dom i tre principielle sager om 120-dages-reglen for fuldtidssygemeldte funktionærer

Sø- og Handelsretten har for nylig truffet afgørelse i tre sager om opgørelsen af 120-dages-reglen for fuldtidssygemeldte funktionærer. Afgørelserne fastslår, at der fortsat skal medregnes søndage, helligdage og andre arbejdsfrie dage ved opgørelsen af de 120 dage for funktionærer, der er fuldtidssygemeldt.

29. maj 2019

De tre sager, som Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til, vedrørte alle det principielle spørgsmål, om man ved anvendelse af 120-dages-reglen for fuldtidssygemeldte funktionærer skal indregne søndage, helligdage og andre arbejdsfrie dage ved opgørelsen af de 120 dage. Sagerne blev henvist til Sø- og Handelsretten fra forskellige byretter.

Af funktionærlovens § 5, stk. 2, fremgår det, at der ved skriftlig kontrakt kan træffes bestemmelse om, ”at funktionæren kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i alt 120 dage”.

Bestemmelsen har givet anledning til en vis tvivl i praksis, hvorfor den har været forelagt domstolene ad flere omgange. Højesteret fandt således f.eks. ved dom af 22. november 2017 (U 2018.815 H), at der ved deltidssygemelding alene kan medregnes faktisk fravær i de 120 dage.

De tre nylige afgørelser fra Sø- og Handelsretten er netop afsagt i kølvandet på Højesterets dom af 22. november 2017, idet denne gav anledning til tvivl om, hvorvidt det samme gjorde sig gældende for fuldtidssygemeldte funktionærer.

Sø- og Handelsretten har imidlertid truffet afgørelse om, at dette ikke er tilfældet. I stedet fastslår Sø- og Handelsretten, at Højesterets dom ikke giver anledning til at ændre den mangeårige, faste retspraksis, der tilsiger, at opgørelsen af de 120 dage for funktionærer, der er fuldtidssygemeldte, skal medregne søndage, helligdage og andre arbejdsfrie dage. Afgørelserne er truffet med dissens (4-1).

Sø- og Handelsrettens afgørelser kan findes her.

TVC Advokatfirma bemærker

De tre nylige afgørelser er principielle og dermed yderst relevante, idet de udgør vigtige fortolkningsbidrag til 120-dages-reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2. Funktionærlovens § 5, stk. 2, har ellers hidtil været underlagt en vis usikkerhed i praksis. Afgørelserne bidrager i den forbindelse til en øget klarhed om reglerne.

Har du spørgsmål til gældende ret på området, kan du kontakte en af TVC Advokatfirmas specialister på området. Vi sidder altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk