Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg

Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har truffet beslutning om nye procesregler, som en konsekvens af ikrafttræden af AB 18.

10. april 2019 | ENTREPRISE OG FAST EJENDOM

Den 1. januar 2019 trådte AB 18 i kraft til afløsning af AB 92. Som en del af de nye regler, er der ændret på tvisteløsningsmodellen i forhold til AB92. I AB 18 er der lagt op til hurtigere og billigere tvisteløsningsformer, og Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har, som en konsekvens heraf, vedtaget nye procesregler for at bringe dem i overensstemmelse med AB 18-regelsættet.

Forinden parterne kan gøre brug af tvisteløsningsformerne, uanset om det er mediation/mægling, voldgiftssag, sag om hurtig afgørelse eller syn og skøn, skal parterne have gennemført en obligatorisk forhandlingsprocedure beskrevet i AB 18 § 64 (løsningstrappen). Hvis ikke denne procedure er fulgt, vil sagerne blive afvist ved Voldgiftsnævnet.

De nye regelsæt er:

 • Regler for mediation og mægling
 • Regler for syn og skøn
 • Regler for beslutning om stillet sikkerhed
 • Regler for hurtig afgørelse
 • Regler for voldgift (herunder forenklet voldgift)

Mediation og mægling

 • Kan begæres af en part eller af en voldgiftsret som behandler den pågældende tvist.
 • Forudsætter at parterne forinden har gennemført den obligatoriske forhandlingsprocedure i AB 18 § 64.
 • Kan ikke anvendes hvis en part ønsker sagen behandlet under reglerne om hurtig afgørelse.
 • Voldgift kan ikke iværksættes før mediationsproceduren er afsluttet. Parterne er således forpligtede til at medvirke til mediation/mægling.

Syn og skøn

 • Kan begæres af én part.
 • Forudsætter at parterne forinden har gennemført den obligatoriske forhandlingsprocedure i AB 18 § 64, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre bevis.
 • Syn og skøn kan ikke anvendes, hvis en part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse om samme forhold, medmindre syn og skøn er iværksat for at sikre bevis.
 • En voldgiftssag om de emner som omhandles af syn og skøn, kan iværksættes. I så fald fortsætter syn og skøn under voldgiftssagen.

Beslutning om stillet sikkerhed

 • Kan begæres af én part.
 • Kan vedrøre sagkyndig beslutning om udbetaling, nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed.
 • Kan ikke anvendes hvis der er truffet afgørelse om udbetaling, nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, eller hvis forholdet behandles i forbindelse med hurtig afgørelse eller voldgift.
 • Syn og skøn kan ikke gennemføres som et led i sagen.
 • Parterne kan i særlige tilfælde blive henvist til at søge tvisten afgjort ved voldgift.
 • En beslutning efter dette regelsæt har samme bindende virkning som en voldgiftskendelse.
 • En beslutning kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, den er truffet.

Hurtig afgørelse

 • Kan begæres af en part vedrørende nærmere bestemte forhold.
 • Forudsætter at parterne forinden har gennemført den obligatoriske forhandlingsprocedure i AB 18 § 64.
 • Kan ikke iværksættes hvis der verserer voldgift om samme forhold.
 • Kan henvises til mediation/mægling eller voldgift, hvis sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse.
 • Afgørelse har bindende virkning som en voldgiftskendelse.
 • Kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter afgørelsen foreligger.

Voldgift

 • Kan iværksættes af én part.
 • Skal have gennemført den obligatoriske forhandlingsprocedure i AB 18 § 64.
 • Kan ikke iværksættes hvis der verserer sag om mediation/mægling, beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse.
 • Afgørelse er endelig.
 • Kan behandles som forenklet voldgift, hvis parterne er enige herom, eller hvis tvistens værdi er højst 1 mio. kr., og en part anmoder om forenklet voldgift.

Som nævnt ovenfor er der i AB 18 lagt op til hurtigere og billigere tvisteløsningsformer. Det afspejles blandt andet i, at der i de nye procesregler for voldgift gives klare tidsfrister for indlevering af svarskrift, replik og duplik. Denne frist ligger på 4 uger fra modtagelsen af det forudgående skrift. I medfør af de tidligere regler, var det Voldgiftsnævnet, som fastsatte fristerne, og den procedure er der således gjort op med. Voldgiftsnævnet kan dog fastsætte en anden frist, hvilket dog kun kan ske under særlige omstændigheder. En anmodning om fristforlængelse skal derudover indgives inden 1 uge fra fristens udløb.

TVC Advokatfirma mener

De nye regelsæt vurderes at nedsætte sagsbehandlingstiderne samt omfanget af de sager, som måtte ende i egentlige tvistløsningsfora. Dette blandt andet begrundet i kravet om at alle tvister skal søges afgjort via forhandlingsproceduren. De nye procesregler vurderes ligeledes at være mere beskrivende ud fra en processuel målestok, og det vil medvirke til en hurtigere sagsbehandling. Håbet er, at systemet fremadrettet gøres mere anvendeligt for byggeriets parter. Dette forekommer tiltrængt, henset til de ofte lange sagsbehandlingstider der har været i voldgiftssager efter de tidligere regler.

TVC Advokatfirma har gennem en længere årrække rådgivet både bygherrer og entreprenører om byggeriets regler og faldgruber. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte nedennævnte.

Timm Braun

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 42

M: +45 28 40 55 87

E: tib@tvc.dk