Højesteret tager stilling til hemmelig optagelse af samtale i ansættelsesforhold

Højesteret har i dag taget stilling i en principiel sag angående hemmelig optagelse af samtale i ansættelsesforhold, og om dette var en tilsidesættelse af medarbejderens loyalitet over for arbejdsgiveren. Højesteret, der normalt beklædes af fem dommere, har i denne sag været sat med hele ni dommere.

19. august 2019

Sagens nærmere omstændigheder var, at en medarbejder uden at gøre opmærksom på det, optog et møde hos sin arbejdsgiver vedrørende den fremtidige arbejdsstruktur.

Arbejdsgiveren bortviste herefter medarbejderen på grund af det på mødet passerede. Medarbejderen anlagde sag mod arbejdsgiveren og fremlagde sin lydoptagelse som bevis for, at det ikke var berettiget at bortvise ham. Arbejdsgiveren bortviste herefter medarbejderen på ny, da båndoptagelsen blev fremlagt. Bortvisningen skete med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor den første bortvisning fandt sted.

Højesteret anfører, at det er en konkret vurdering, om en medarbejders lydoptagelse af en samtale med arbejdsgiveren uden dennes viden er en misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Højesteret kom i den konkrete sag frem til, at der ikke forelå en misligholdelse. Medarbejderen havde forklaret, at optagelsen var sket for, at han senere kunne skrive ned, hvad der blev aftalt, da han følte, at arbejdsgiveren ikke ville stå ved tidligere mundtlige aftaler, som han ikke kunne få på skrift.

Medarbejderen fik dermed medhold i, at han havde krav på erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden samt en skønsmæssig fastsat godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Du kan læse Højesterets afgørelse her.

TVC Advokatfirma bemærker

Sagen viser, at det vil være en konkret afgørelse, om man kan bortvise sin medarbejder på grund af en hemmelig lydoptagelse. Det vil således afhænge af medarbejderens formål med at optage samtalen, hvilke oplysninger der forventes eller kommer frem under samtalen, og hvad medarbejderen vælger at bruge lydoptagelsen til. Højesteret har således ikke givet medarbejdere frit slag til at gå rundt og i hemmelighed optage samtaler hos arbejdsgiveren.

Hvis du har spørgsmål til ansættelsesret, sidder TVC Advokatfirmas specialister altid klar til en uforpligtende drøftelse.

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk