Højesteret skærper bødeniveauet for overtrædelse af markedsføringslovens regler om forbrugerkreditaftaler

Højesteret har i to nye afgørelser skærpet bødeniveauet for overtrædelse af markedsføringslovens oplysningskrav i forbindelse med forbrugerkreditaftaler. De to afgørelser er principielle, da de illustrerer en øget intention om at skærpe straffen, når virksomheder handler i strid med markedsføringslovens regler.

16. januar 2019 | IP & TECHNOLOGY

Kort om sagerne

Sagerne angik, hvorvidt Toyota Danmark A/S og K.W. Bruun Import A/S havde tilsidesat markedsføringslovens krav om, at de lovpligtige standardkreditoplysninger skal angives ”på en fremtrædende måde” i henhold til den dagældende markedsføringslov § 14 a, stk. 2, jf. stk. 1.

I dag følger kravet af markedsføringslovens § 18, der gennemfører artikel 4 i EU-direktivet om forbrugerkreditaftaler. Formålet med bestemmelsen er at skabe større gennemsigtighed på kreditmarkedet, så forbrugere har nemmere ved at gennemskue betingelser og omkostninger i kreditaftaler samt træffe en beslutning på et kvalificeret og oplyst grundlag.

Både Toyota Danmark A/S og K.W. Bruun Import A/S havde anført de lovpligtige standardoplysninger om vilkårene for forbrugerkreditaftalerne nederst i reklamen med småtryk. Højesteret fandt, at de derved ikke levede op til Europa-Kommissionens guidelines på området, der tilsiger, at teksten med standardoplysninger ikke må være for lille eller for svær at læse set i forhold til anden tekst i annoncen.

Toyota Danmark A/S og K.W. Bruun Import A/S havde derfor overtrådt markedsføringslovens oplysningskrav ved forbrugerkreditaftaler. Højesteret skulle herefter alene tage stilling til bødefastsættelsen.

Højesteret skærpede det af landsretten fastsatte bødeniveau markant. Bøderne var i begge sager af landsretten fastsat til 50.000 kr., hvilket Højesteret forhøjede til henholdsvis 190.000 kr. og 250.000 kr.

I begge sager fandt flertallet på tre dommere, at bøden skulle fastsættes til det dobbelte af markedsføringsudgifterne. Dommerne lagde i den forbindelse navnlig vægt på den betydelige udbredelse af reklamerne og på, at der var tale om overtrædelser begået af større erhvervsvirksomheder.

TVC Advokatfirma bemærker

Afgørelserne er principielle, da de manifesterer lovgivers intention om at skærpe bødeniveauet for overtrædelse af markedsføringsloven. Højesteret slår fast, at det ikke skal kunne betale sig at overtræde de markedsføringsretlige regler, hvilket længe har været lovgivers hensigt, f.eks. senest ved vedtagelsen af den nye markedsføringslov.

Afgørelserne viser dertil, at det er vigtigt, at man som virksomhed er bekendt med markedsføringslovens regler om forbrugerkreditaftaler, herunder at man som virksomhed sikrer sig, at de lovpligtige standardoplysninger er angivet på en tilstrækkelig fremtrædende måde, når man markedsfører sine produkter.

TVC Advokatfirma anbefaler altid, at man søger professionel rådgivning, hvis man er i tvivl om gældende ret på området. Hvis du har spørgsmål til din virksomheds markedsføring eller markedsføringsloven generelt, sidder TVC Advokatfirmas specialister altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.

Afgørelserne fra Højesteret kan læses her.

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk