Fradragsmulighederne ved investeringer i solceller og vindmøller ændres væsentligt i nyt lovforslag

Fysiske personer kan ikke længere anvende underskud fra investeringer i bl.a. ejendomme, solceller og vindmøller til at nedbringe skat af anden indkomst.

16. december 2016 | SKATTER OG AFGIFTER

Regeringen fremsatte den 14. december 2016 et nyt lovforslag, som foreslår, at underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter skal gøres kildeartsbegrænset. Ved at gøre modregningsadgangen af underskud kildeartsbegrænset, fjernes adgangen til at modregne i anden skattepligtig indkomst, hvorefter underskud kun kan modregnes i senere positiv indkomst fra samme virksomheds drift.

Den hidtil gældende modregningsadgang har gjort det skattemæssigt attraktivt at investere i eksempelvis vindmøller og solcelleanlæg, hvor der typisk konstateres store underskud i de første år, som herefter anvendes til modregning med fuld skatteværdi i anden skattepligtig indkomst.

Formålet med lovforslaget er at sikre, at beslutningen om at investere via 10-mandsprojekter fremover ikke i samme omfang vil være skattemæssigt motiveret.

Det fremsatte lovforslag omfatter de situationer:

  1. hvor den pågældende investor investerer via skattemæssigt transparente enheder med begrænset hæftelse eksempelvis via kommanditselskaber og partnerselskaber, og
  2. hvor den pågældende investor ikke deltager væsentligt i virksomhedens drift

Vedtages loven som fremsat, er kildeartsbegrænsningen gældende for indkomst, der kommer fra investeringer foretaget fra og med den 14. december 2016. Det betyder, at underskud, der kan henføres til investeringer foretaget før denne dato, fortsat vil kunne anvendes til modregning, uanset at loven vedtages.

Alternative løsninger: Personlig hæftelse eller større engagement

Lovforslaget omfatter ikke de situationer, hvor der investeres via interessentskaber eller lignende virksomhedsformer, hvor deltagerne hæfter personligt.

I forhold til hæftelsesspørgsmålet skal der være tale om en personlig hæftelse fra investorerne for selskabets forpligtelser, hvis man ønsker at undgå at blive omfattet af reglen. Hæftelsen skal udspringe af selve selskabsformen, hvorfor eksempelvis kaution ikke er tilstrækkelig.

Lovforslaget omfatter heller ikke de situationer, hvor den pågældende investor deltager væsentligt i virksomhedens drift. Ved afgørelsen af om den pågældende investor anses for at deltage væsentligt i virksomhedens drift, henvises der i bemærkningerne til lovforslaget til den eksisterende praksis for anpartsreglerne, hvorefter en arbejdsindsats på over 50 timer om måneden som vejledende udgangspunkt anses for at være tilstrækkeligt.

Det fremsatte lovforslag vil formentligt medføre, at investorerne fremover i højere grad vil overveje personlig hæftelse i forbindelse med investeringer i eksempelvis vindmøller og solcelleanlæg. I den henseende må de hermed forbundne risici nøje vurderes, herunder risikoen for at hæfte for eventuelle medinvestorer

Har du spørgsmål til betydningen af lovforslaget eller andre forhold i øvrigt, er du naturligvis velkommen til at kontakte os med henblik en drøftelse herom.