Fjernvarmeværkers vedtægter har stor betydning for skattefriheden

Skatterådet har i et bindende svar taget stilling til, at et kraftvarmeværk efter udskillelse af elproduktionen til et skattepligtigt datterselskab ikke kan opnå skattefrihed for aktiviteterne vedrørende fjernvarmeproduktion. Dette begrundes i selskabets vedtægter. Skatterådet tog ydermere stilling til spørgsmålet om, hvorvidt udlejning af skorsten til antenner har betydning for skattefriheden, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

05. april 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Baggrund

B-kraftvarmeværk påtænker udskillelse af selskabets elproduktion til et datterselskab. B-kraftvarmeværk er før udskillelsen af elproduktionen skattepligtig jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e. Datterselskabet vil tillige anses for skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e, når elproduktionen overføres til selskabet.

B-kraftvarmeværk har efter udskillelse af elproduktionen til datterselskabet udelukkende aktiviteter, der vedrører fjernvarmeproduktion, hvorved B-kraftvarmeværk ønsker skattefrihed jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4. Formålet med udskillelsen af elproduktionen til et datterselskab skyldes, at B-kraftvarmeværk ønsker sammenlægning med et skattefritaget varmeværk.

Vedtægternes betydning

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at B-kraftvarmeværk kunne opnå skattefrihed, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, da selskabets vedtægter, efter Skatterådets opfattelse, ikke opfylder betingelserne for at opnå skattefrihed jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Vedtægterne indeholdt en bestemmelse om, at et eventuelt overskud ved opløsning af selskabet kunne udloddes til selskabets anpartshavere. Skatterådet fastslog dog, at det var muligt at ændre vedtægterne, hvorefter skattefriheden, selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4 kunne opnås.

Det må med baggrund i Skatterådets besvarelse anbefales, at fjernvarmeværker, der ønsker overgang til eller opretholdelse af skattefrihed, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4 er yderst opmærksomme på selskabets vedtægter og ordlyden her, så det sikres, at disse stemmer overens med de selskabsretlige dispositioner.

Udlejning af plads på skorsten til antenneplads

Skatterådet fandt, at varmeværket kunne udleje plads på selskabets skorsten til antenner og samtidig opretholde skattefrihed efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Skatterådet lagde til grund, at varmeværket efter lov nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. var forpligtet til at udleje til teleudbydere, og at sådan udlejning om nødvendigt kunne gennemtvinges ved ekspropriation. Dertil lagde Skatterådet til grund, at teleudbyderens vederlag for anvendelse af skorstenen til opsætning af antenner måtte anses for at være et vederlag af erstatningslignende karakter. Hertil er det afgørende, at den omhandlende udlejning ikke påvirkede selskabets drift eller kunne udlejes til andre skattefritagne varmeværker.

Dertil blev det lagt til grund, at udlejningen havde et meget beskedent omfang, hvorved aktiviteten kunne omfattes af rammerne for andre aktiviteter, der ikke medfører bortfald af skattefriheden efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Hvis du har spørgsmål, står vi altid klar til en uforpligtende drøftelse af jeres vedtægter og andre skattemæssige forhold.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk