En bæredygtig fremtid: producenter tager ansvar for emballageaffald

Nye krav fra EU-kommissionen sigter mod at fremme produktion af bæredygtig emballage samt reducere affaldsmængden. Særligt producenter står til at bære ansvaret, men også virksomheder bliver påvirket af de nye krav.

18. marts 2024 | SELSKABSRET

Det er ikke længere forbeholdt enkelte aktører at kæmpe samfundets kamp for en bæredygtig fremtid. Det er et fælles ansvar – et ansvar, der heldigvis handles mere og mere på i erhvervslivet i dag.

Særligt virksomheder og producenter møder krav om tiltag, der skal sikre mere klimabevidste arbejdsgange og materialevalg.

I forlængelse heraf er kravene til emballage og affaldshåndtering netop blevet skærpet af EU-Kommissionen. Dette for at mindske mængden af emballageaffald i fremtiden.

De nye krav er målrettet producenter. Dette betyder dog ikke, at led tættere på slutkunden er fritaget. Hvis du som virksomhed importerer eller i øvrigt tilgængeliggør emballage på markedet, er du i lige så høj grad økonomisk og juridisk ansvarlig for, hvad der sker med emballagen efter brug.

Producentansvaret

Producentansvaret for emballage sigter ikke blot mod at reducere affaldsmængden, men også mod at fremme genbrug samt genanvendelse af emballage. Producenter af emballage, såvel som relevante led i den videre markedsføringskæde, vil med ikrafttrædelsen af de nye regler, bære ansvaret for det affald, der genereres af deres produkter.

Fremover skal der altså tages både juridisk og operationelt ansvar for at sikre, at emballagen enten genbruges eller indsamles, sorteres og genanvendes, herunder et økonomisk ansvar, hvor omkostningerne for affaldsbehandlingen skal afholdes (fratrukket afsætningsprisen af det sekundære råmateriale).

De skærpede krav til emballage og affaldshåndtering er udtryk for, at man fra EU har et ønske om at flytte det praktiske, juridiske og økonomiske ansvar til producenterne af emballage, hvilket skal motivere til et mere bæredygtigt design, genbrug, cirkulær økonomi, og dermed nedbringelse af mængden af emballageaffald fremover.

Reglerne får som sagt betydning for alle virksomheder, der importerer såvel som tilgængeliggør emballage på markedet – dette fordi de på samme måde som producenten skal kunne redegøre for emballageforbruget overfor Miljøstyrelsen, men i særdeleshed også fordi de økonomisk skal stå til ansvar og betale for affaldsbehandling af deres emballage. Det udvidede producentansvar skal derfor gerne skabe et økonomisk incitament i virksomhederne, der kan være med til at fremme ønsket om en mindre mængde og mere genanvendeligt emballage.

Hvornår træder reglerne i kraft i Danmark?

Danmark er netop ved at implementere regler for producentansvar for emballage. Loven om producentansvar for emballage er vedtaget, mens bekendtgørelsen, der indeholder detaljerede bestemmelser, fortsat afventes. Bekendtgørelsen forventes udstedt primo 2024 med fuld ikrafttrædelse den 1. januar 2025.

Der gælder dog allerede forpligtelser for producenter i 2024. Fra 1. april 2024 og frem til 31. august 2024 indtræder producenternes indberetnings- og registreringsforpligtelse, der pålægger alle virksomheder, der er omfattet af producentansvaret for emballage, at registrere sig hos Dansk Producent Ansvar (DPA) samt indberette deres forventede emballagemængder for 2024.

Registreringsomkostningerne er et engangsbeløb på kr. 1.000.

Idet bekendtgørelsen ikke er trådt endeligt i kraft, kan der ikke endnu siges noget konkret om producenternes nye ansvar. Helt generelt kan man dog udlede følgende af udkastet til bekendtgørelsen:

  1. Alt emballage, uafhængigt af materiale, form og anvendelse, er omfattet af bekendtgørelsen (Se emballagebekendtgørelsen, BKG 2021-06-06 nr. 1271, for nærmere definition af ”emballage”).

  2. Der fastsættes en bagatelgrænse for emballagemængde, hvor krav til dataindberetning og fakturering lempes, såfremt man er under bagatelgrænsen. Er emballagemængden over 8 tons, er der et krav om indberetning af de enkelte materialefraktioner samt miljøgraduerede bidrag. Samtidig skal fakturering ske på baggrund af den reelle behandlingspris for affaldet. Er mængden derimod under 8 tons, kan der ”blot” indberettes på baggrund af en ”blandet” emballagegruppe, og fakturering sker på baggrund af en gennemsnitsberegning af omkostninger ved affaldsbehandling.
  3. Der tildeles miljøgradueret bidrag af omkostninger, idet emballagereduktion og miljøvenligt design skal kunne betale sig for producenterne. De tekniske kriterier for miljøgraduering mangler fortsat at blive beskrevet nærmere, men man kunne forestille sig, at der ville ske en differentieret betaling ved anvendelse af genbrugsemballage og andet design, der fremmer genanvendelse i høj kvalitet, så der sikres en omkostningsneutralitet.

Den nye lovgivning vedrører alle producenter, altså enhver fabrikant, importør eller distributør, såfremt producenten er etableret i Danmark og første gang tilgængeliggør påfyldt emballage, serviceemballage eller genbrugsemballage på det danske marked. Producenter, der er etableret i anden EU-medlemsstat eller tredjeland via fjernsalg, og første gang tilgængeliggør emballage eller påfyldt emballage til slutbrugere i Danmark, vil også være omfattet af reglerne.

Hvordan skal du forholde dig?

Både som producent af emballage og som virksomhed, der gør brug af producenternes arbejde, og sætter det på det danske marked, er det vigtigt, at du sætter dig ind i den nye lovgivning om producentansvar for emballage, når den endeligt offentliggøres. Derudover er det vigtigt, at du overholder indberetnings- og registreringsforpligtelsen, der pålægges enhver, der bringer emballage i cirkulation (jf. emballagebekendtgørelsen, §13, stk. 4) i 2024. Herunder råder vi dig til at lære at navigere i registreringsprocessen, og sikre, at din virksomhed opfylder alle krav.

Er du eksempelvis distributør eller forhandler af varer, der i et eller andet omfang er emballeret, er det også vigtigt for dig at være opmærksom på de nye krav. Det er, som bekendt, kun emballage, der opfylder de væsentligste krav, der må markedsføres i Danmark (jf. emballagebekendtgørelsen, §4). Vi råder derfor til, at du løbende undersøger om din leverandør overholder producentansvaret, samt eventuelt indarbejder de nye krav i dine indkøbsbetingelser.

Som nævnt indledningsvist i artiklen, er det vores fælles ansvar at sikre en bæredygtig fremtid. Ved at kende reglerne kan du være på forkant og bidrage til, at din virksomhed overholder regler samt bidrage til at hele produktionskæden lever op til deres ansvar.

Vores eksperter på området er opdateret på seneste lovgivning, og står altid til rådighed for spørgsmål samt en gratis vurdering af din sag.