Privatlivspolitik

TVC Advokatfirma indsamler, modtager og behandler i en række situationer personoplysninger om dig.

TVC Advokatfirma har udarbejdet en privatlivspolitik, der retter sig mod dig, når du enten er klient hos os, besøger vores hjemmeside eller i øvrigt er i kontakt med os fysisk eller digitalt.

TVC Advokatfirma vil vedrørende langt hovedparten af dine henvendelser være dataansvarlig. Vi kan dog også handle som databehandler, hvis vi laver inkassoarbejde, administrerer whistleblower-ordninger eller stiller et digitalt datarum til rådighed. I sådanne tilfælde vil vi altid indgå en databehandleraftale, og denne privatlivspolitik vil ikke gælde.

TVC Advokatfirma har interne procedurer og politikker, der sikrer, at dine oplysninger er godt beskyttet. Der er således politikker for både den digitale og den fysiske sikkerhed.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

I TVC Advokatfirma behandler vi dine oplysninger til forskellige formål og med forskellige lovhjemler alt efter din tilknytning og brug af vores services.

Klient eller potentiel klient

Er du klient eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning eller bistå dig med at føre retssager eller sager mod offentlige myndigheder.

Vi behandler almindelige oplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b). Det kan være kontaktoplysninger, oplysninger om kommercielle relationer samt oplysninger om finansielle forhold.

TVC Advokatfirma behandler også personfølsomme oplysninger, hvis rådgivningen eller sagsførelsen giver anledning hertil. Dette sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a) eller f). Der kan desuden behandles oplysninger om strafbare forhold i medfør af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Hvidvaskloven pålægger os endvidere i nogle situationer pligt til at behandle dine oplysninger angående identitet, eksempelvis CPR-nr., pasnummer eller anden legitimationsoplysning. Oplysninger til brug for at opfylde vores forpligtelser efter hvidvaskloven bliver udelukkende brugt til dette formål.

Vi henviser i øvrigt til vores forretningsbetingelser.

Nyhedsservice

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev? Vi indsamler personoplysninger for at kunne sende nyhedsbreve, sende dig invitationer eller give andre oplysninger om TVC Advokatfirma.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, anvender vi dit navn og e-mailadresse samt angivelse af valgte specialer i henhold Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a).

Hjemmeside

Som bruger af TVC Advokatfirmas hjemmeside skal du vide, at hjemmesiden indeholder funktioner, der kræver, at du afgiver personoplysninger. Det drejer sig blandt andet om vores kontaktformular, hvor afgivelse af personoplysninger er nødvendig for, at funktionen kan bruges.

Vi bruger ligeledes cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om dette i vores cookie-politik.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Vi modtager både personoplysninger fra dig, men også fra andre kilder. Det kan være offentlige myndigheder eller modparter. I nogle tilfælde indhenter vi oplysninger fra offentlige kilder. Det kan være fra CVR eller Statstidende.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger den tid, det er nødvendigt for de angivne formål. Herefter sletter vi automatisk dine personoplysninger. TVC Advokatfirma er dog i visse relationer forpligtet til at opbevare oplysningerne i længere tid, hvilket vil fremgå af lovgivningen, eksempelvis hvidvask- og bogføringsloven.

TVC Advokatfirma kan ligeledes have ret til at opbevare oplysninger i længere tid på baggrund af lovgivning. Som eksempler på sådan lovgivning kan nævnes forældelsesloven.

Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med udøvelsen af advokathvervet eller til behandling af oplysninger i markedsføringsmæssigt øjemed kan vi videregive dine oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører. Det kan eksempelvis være it-leverandører, markedsføringsbureauer o.lign. I sådanne tilfælde vil der altid være indgået databehandleraftaler, og vi videregiver kun oplysningerne i nødvendigt omfang og med en klar instruks om, hvordan oplysningerne skal og må behandles.

Vi videregiver endvidere oplysninger til andre, hvis det er en naturlig del af din aftale med os, eller hvis vi bliver pålagt at videregive oplysningerne. Sådanne modtagere kan være eksempelvis SKAT, politi, domstole, andre advokatselskaber eller modparter.

Til opfyldelse af hvidvaskloven videregiver vi identifikationsoplysninger til det pengeinstitut, hvor eventuel modtagne midler indsættes på en klientkonto.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

TVC Advokatfirma overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU eller EØS og heller ikke til internationale organisationer.

Vi sender dog personoplysninger til Campaign Monitor, der udbyder den nyhedsbrevstjeneste, som TVC Advokatfirma anvender. Campaign Monitor er ”databehandler” for TVC Advokatfirma. Campaign Monitor hører hjemme i Australien. Databehandleraftalen er indgået på grundlag af EU’s standardkontraktbestemmelser, som anført i Databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c), og de fornødne og passende garantier er således i stand. Garantierne er tilgængelige her.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

TVC Advokatfirma anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

Dine rettigheder

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit meddelte samtykke til TVC Advokatfirma tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Retten til at se registrerede oplysninger (indsigtsretten)

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Databeskyttelsesforordningen og anden lovgivning, herunder reglerne om advokaters tavshedspligt, indeholder dog undtagelser hertil.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Retten til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning er kommet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til dette, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af en af de ovennævnte rettigheder, kan kontakte os på den e-mail, der er angivet nedenfor under kontaktoplysninger. I e-mailen skal du anføre dit fulde navn. Du kan også sende et brev eller ringe til os, men vi skal have mulighed for behørigt at kunne identificere dig.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Links til andre hjemmesider

TVC Advokatfirmas hjemmeside har link til andre hjemmesider. Det kan eksempelvis være til offentlige myndigheder, domstolene eller andre private virksomheder. TVC Advokatfirma er ikke ansvarlig for indholdet af de hjemmesider, der linkes til, ligesom TVC Advokatfirma ikke er ansvarlig for indsamlingen af personlige oplysninger på sådanne hjemmesider.

TVC Advokatfirma anbefaler til enhver tid, at du læser privatlivspolitikker og anden relevant information på de hjemmesider, der bliver linket til.

Kontaktoplysninger

TVC Advokatfirma P/S
CVR-nr. 34227004

og

TVC Advokatfirma Roskilde P/S 
CVR-nr. 34621101

er dataansvarlige.

Hvis du vil i kontakt med os angående privatlivspolitikken eller for at udøve dine rettigheder, kan du altid sende en e-mail til persondata@tvc.dk eller kontakte os på telefon +45 7011 0800.