Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning

Hvis man har været udsat for uberettiget anholdelse, ransagning eller varetægtsfængsling er man berettiget til erstatning. Også andre straffeprocessuelle indgreb kan berettige til erstatning.

Det er Statsadvokaten og dernæst Rigsadvokaten, der skal afgøre om betingelserne for at udbetale erstatning er opfyldt. Ofte må sagerne derfor føres til domstolene før erstatning opnås.

Der findes faste takster for erstatning i anledning af eksempelvis uberettiget anholdelse, ransagning og varetægtsfængsling. Derudover er der også mulighed for at rejse krav om erstatning for økonomisk tab. Eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, tabt indtægt i selvstændig virksomhed eller forsinkelse af uddannelse. Ofte når Statsadvokaten og Rigsadvokaten frem til, at der ikke skal udbetales erstatning. Hverken den takstmæssige erstatning eller erstatning for økonomiske tab. Begrundelsen er ofte, at den sigtede udviste egen skyld i forbindelse med anholdelsen, ransagningen eller varetægtsfængslingen.

Vi har stor erfaring med at føre erstatningssager mod politiet ved domstolene. Domstolene underkender ofte Statsadvokatens og Rigsadvokatens afslag på erstatning. Der er mulighed for at få en advokat beskikket til at føre erstatningssagen ved domstolene, og hvis domstolene anerkender erstatningskravet betales sagsomkostningerne fuldt ud af det offentlige.

Vær opmærksom på disse frister:

  • Hvis man har været udsat for et uberettiget indgreb fra politiets side skal man være opmærksom på, at der er en frist på 2 måneder for at søge erstatning. Det er derfor vigtigt hurtigt at kontakte en advokat, som kan hjælpe med at opgøre og fremsætte erstatningskravet.
  • Hvis man ønsker at klage til Rigsadvokaten over et afslag på erstatning, skal det ske indenfor 4 uger efter Statsadvokaten har truffet afgørelse.
  • Hvis man ønsker et afslag på erstatning fra Rigsadvokaten indbragt for domstolene, skal dette ske indenfor 2 måneder fra Rigsadvokatens afslag.