Udbudsret

Der er i dag et øget fokus på de udbudsretlige regler, og det er afgørende at få afdækket, om der er krav om at gennemføre offentlige udbud. Hvis det er tilfældet, bør man som udbyder sikre sig, at udbuddet gennemføres korrekt.

Reglerne om udbud findes i direktiver, og dansk lovgivning opstiller regler, der sætter en række formelle rammer for et udbud. Der er mange regler at tage hensyn til, når man afgiver et tilbud, og en udbudsproces bør derfor nøje tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med en specialist på området.

Vi rådgiver vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud. Det gælder bl.a. om udbudsreglerne skal iagttages, og i så fald om der er tale om et EU-udbud eller et nationalt udbud. Vi har stor erfaring med dette og rådgiver såvel på ordre- som på udbudssiden.

For de bydende entreprenører rådgiver vi i forbindelse med afgivelse af tilbud. Vi er med til at kvalitetssikre afgivne tilbud og sikre overholdelse af de opstillede formelle krav og betingelser i udbudsmaterialet.

Klagenævnet for Udbud sikrer en overholdelse af udbudsreglerne og tendensen er, at flere klagesager bliver indbragt for enten Klagenævnet eller domstolene.

Vi har omfattende erfaring i at føre sager ved Klagenævnet for Udbud og ved domstolene, når det vurderes, at den bydende uretmæssigt ikke har fået tildelt ordren, eller der i øvrigt er sket en overtrædelse af udbudsreglerne i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet.

Vi rådgiver ligeledes i forhold til de udbudsretlige udfordringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og privatiseringer.

Nyheder