Kan døgnplejevirksomhed stadigvæk drives som selvstændig erhvervsvirksomhed?

30. september 2015 | SKATTER OG AFGIFTER

Få indblik i om døgnplejevirksomhed stadigvæk kan drives som selvstændig erhvervsvirksomhed i en artikel skrevet af advokat Kasper Kelm Demant.

Artiklen er bragt i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2015/38. Gengivelse sker med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S (21.09.2015). 

Uddrag:
"1.Indledning

I en nyere byretsdom fra Retten i Næstved, SKM2014.719.BR (TfS 2015, 91), tog retten stilling til, om en døgnplejefamilie var at anse som en selvstændig erhvervsvirksomhed, eller om døgnplejerne skulle anses for at være lønmodtagere i skattemæssig henseende. Dommen nød ikke den store omtale umiddelbart efter afsigelsen, men er i den seneste tid benyttet af SKAT som præjudikat for, at der skal helt særlige omstændigheder til for, at en døgnplejefamilie kan anses for erhvervsmæssig virksomhed. Dommen har medført, at SKAT pt. rejser talrige sager om spørgsmålet. Forfatteren vil i nærværende artikel undersøge, hvorvidt der skal anlægges en anderledes sondring mellem selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere på døgnplejeområdet, end hvad der gælder for øvrige virksomheder, herunder særligt hvorvidt Retten i Næstveds dom i SKM2014.719.BR (TfS 2015, 91) kan tages til indtægt for en ændring i den bedømmelsesnorm, der hidtil har gjaldt for døgnplejevirksomheder."

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk