Virksomhed idømt bøde for brug af bindende videresalgspriser

En ny dom afsagt 15. december 2016 viser, at der er sket en skærpelse af bødeniveauet i forbindelse med overtrædelse af konkurrenceloven.

04. januar 2017

I den konkrete sag blev en mindre grossistvirksomhed med 25 ansatte dømt for at have gjort brug af bindende videresalgspriser i forhold til én forhandler igennem en forholdsvis kort periode på cirka 8 måneder.

Det fremgår af domsbegrundelsen, at krænkelsens grovhed som udgangspunkt bør udmåles til en bøde på 4 mio. kr. efter der, ved lovændring i 2013, skete skærpelse af bøder generelt i konkurrencesager. Retten vurderede dog i den konkrete sag, at krænkelsens begrænsede omfang, herunder også den tidsmæssige udstrækning, skulle tillægges væsentlig betydning, hvorfor bøden alene blev udmålt til 600.000 kr.

Grossisten var i samme sag tiltalt for i sine retningslinjer for onlinesalg at overtræde forbuddet om passivt salg ved at stille krav om, at internetadgangen var blokeret for tyskere og nordmænd. Grossisten blev imidlertid frifundet, da retten vurderede, at forholdet ikke havde haft nogen virkning i Danmark. Der var alene rejst sag for overtrædelse af den danske konkurrencelov.

Dommen, der antages at være en af de første, efter lovgivningen blev skærpet, bekræfter, at også små og mellemstore virksomheder skal være meget opmærksomme på ikke at overtræde konkurrencelovens hardcore bestemmelser, der gælder uanset, at virksomheder falder under lovens tærskelværdier mht. samlet markedsandel og omsætning.

Hos TVC Advokatfirma har vi stor erfaring med at rådgive om forhandlerforhold, herunder hvilke samhandelsbetingelser der er i strid med de konkurrenceretlige regler. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.