Vigtig nyt vedrørende værdiansættelse af fast ejendom

Skatteministeren har i dag den 5. maj 2020 udsendt et udkast til et ændret værdiansættelsescirkulære med betydning for 15 %-reglen ved ejendomsoverdragelser mellem forældre og børn.

05. maj 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Ifølge værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17. november 1982 kan forældre som udgangspunkt overdrage en fast ejendom til sine børn til en værdi, der ligger +/- 15 % fra den senest offentlige ejendomsvurdering.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har tidligere sat fokus på omtalte regel og praksis vedrørende værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse inden for interessefællesskaber i artiklerne offentliggjort i SR-SKAT (SR.2018.246) og Respons, januar 2019.

Med det nu foreliggende udkast til værdiansættelsescirkulæret, som netop er sendt i høring, lægger skatteminister Morten Bødskov op til, at den såkaldte +/- 15 %-regel ophæves. I stedet skal de nye offentlige vurderinger lægges til grund for overdragelser inden for boafgiftskredsen, idet der gives et nedslag på 20 % i værdien. Da de nye offentlige vurderinger må forventes at lægge sig tæt op ad den reelle handelsværdi, vil det nye grundlag for at kunne overdrage inden for boafgiftskredsen formentligt være markant højere end efter den nugældende 15 %-regel.

Samtidig har skatteministeren valgt at indarbejde begrebet ”særlige omstændigheder”, der blev indført af Højesteret tilbage i 2016 (SKM2016.279.HR), hvorefter 15 %-reglen ikke kan anvendes, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”.

De påtænkte ændringer forventes at træde i kraft for overdragelser den 1. juli 2020 eller senere og får tilsyneladende alene virkning for overdragelser, hvor der på tidspunktet for overdragelsen af ejendommen er meddelt ejeren en vurdering af ejendommen efter den nye ejendomsvurderingslov. Hvad der gælder for overdragelser uden en sådan vurdering, fremgår ikke nærmere af det foreliggende udkast, men det forholder sig formentlig sådan, at der ikke kan støttes ret på det nugældende cirkulære, således at handelsværdien skal anvendes. 

TVC Advokatfirma vil afgive høringssvar til skatteministeren med henblik på at få en afklaring af de uklarheder, som cirkulæret umiddelbart lægger op til.

Vores anbefaling

Det er vores anbefaling, at personer, som står over for fremtidige generationsskifter, bør overveje meget nøje, hvorvidt det vil være fordelagtigt at påbegynde et generationsskifte allerede nu – set i lyset af de nye reglers virkning fra den 1. juli 2020 eller senere.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har altid fokus på aktuel skatterådgivning og har mange års erfaring med generationsskifte og ejendomsoverdragelser mellem forældre og børn.

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om netop jeres kommende generationsskifte eller en påtænkt ejendomsoverdragelse.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk