Undersøg altid om skattemyndighederne har været berettiget til at foretage modregning

Skattemyndighederne forsøger ofte at modregne gæld til inddrivelse i tilgodehavender på skattekontoen, men det bør altid undersøges, om der er mulighed for denne modregning.

05. juni 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Ind- og udbetalinger fra og til virksomheder, selskaber, fonde og foreninger, offentlige myndigheder, institutioner m.v. indgår i en samlet saldoopgørelse benævnt skattekontoen. Opstår der en positiv saldo på skattekontoen, udbetales beløbet til virksomhedens NemKonto inden for fem hverdage.

Dette gælder også, hvis den positive saldo er begrundet i en for tidlig indbetaling, dvs. en betaling, som har fundet sted mere end fem hverdage, før der er betalingsfrist.

Der kan imidlertid vælges fastsat en beløbsgrænse på højst kr. 200.000, hvorefter der kun sker udbetaling, hvis den positive saldo overstiger dette beløb. Tilgodehavender under den valgte beløbsgrænse bliver i så fald ikke tilbagebetalt. Heller ikke ved indbetalinger, som sker tidligere end fem hverdage, før et beløb har betalingsfrist. Ønskes der indbetalt mere end fem hverdage før betalingsfristen, kan udbetalingsgrænsen derfor med fordel hæves.

Skattemyndighederne forsøger ofte at modregne gæld til inddrivelse i tilgodehavender på omtalte skattekonto, men det bør altid undersøges, om der er mulighed for denne modregning.

Dette kan illustreres ved en nyere afgørelse fra Landsskatteretten (LSR’s j.nr. 15-2243367), hvor Landsskatteretten ophævede den gennemførte modregning.

I den pågældende afgørelse tog Landsskatteretten stilling til, om skattemyndighederne kan foretage modregning i en virksomheds tilgodehavender på skattekontoen til dækning af gæld til inddrivelse i en situation, hvor den positive saldo på skattekontoen var mindre end virksomhedens valgte beløbsgrænse.

Landsskatteretten fandt, at eftersom virksomheden grundet den valgte beløbsgrænse ikke havde et tilgodehavende hos skattemyndighederne, så var der ikke tale om to fordringer, hvori parterne er henholdsvis kreditor og debitor. Modregningsbetingelsen om gensidighed mellem fordringerne ansås derfor ikke for opfyldt. At skattemyndighederne havde taget et forbehold om tilsidesættelse af beløbsgrænsen, da der var anden gæld til inddrivelse, fandt Landsskatteretten ikke afgørende, idet forbeholdet ansås at mangle hjemmel.

Landsskatteretten ophævede derfor den foretagne modregning.

Har du behov for vurdering af en modregning?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag omhandlende modregning og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk