TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Med dommen har Højesteret taget stilling til forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ved kapitalnedsættelser og tilsidesat en tidligere Højesteretsdom fra 2006

30. august 2018

Sagen for Højesteret omhandlede, om en advokat var erstatningsansvarlig for ikke at have gjort forældelse gældende under en retssag.

I en sag, hvor advokaten repræsenterede et moderselskab, havde datterselskabet (et ejendomsselskab) foretaget en kapitalnedsættelse på 4 mio. kr. til moderselskabet. Ledelsen i ejendomsselskabet var stort set identisk med ledelsen i moderselskabet, som også omfattede den ultimative fysiske ejer. Ejendomsselskabet var på daværende tidspunkt blevet mødt af væsentlige erstatningskrav som følge af, at ejendomsselskabet havde leveret et mangelfuldt byggeri. Ejendomsselskabet gik efterfølgende konkurs og kunne derfor ikke honorere de rejste mangelskrav, og kurator rejste herefter et erstatningskrav mod moderselskabet på tilbagebetaling af kapitalnedsættelsen på 4 mio. kr.

Ejendomsselskabets konkursbo vandt sagen for både byretten og landsretten, da ledelsen og dermed moderselskabet fandtes at have handlet groft uagtsomt ved at have foretaget kapitalnedsættelsen, selvom der var rejst betydelige mangelskrav mod ejendomsselskabet. Moderselskabet rejste herefter en sag mod advokaten med påstand om erstatning af 4 mio. kr. Moderselskabet gjorde gældende, at moderselskabet ville have vundet sagen mod konkursboet, hvis advokaten havde gjort gældende, at konkursboets krav var forældet.

I sagen, der endte for Højesteret, repræsenterede TVC Advokatfirma advokaten og gjorde blandt andet gældende, at kravet ikke var forældet, og at advokaten derfor ikke havde begået en erstatningspådragende fejl ved ikke at gøre forældelse gældende. Til støtte for synspunktet anførte TVC Advokatfirma, at forældelsesfristen begyndte at løbe fra skadens indtræden, jf. forældelseslovens § 2, stk. 4, og at dette tidspunkt først indtraf, da ejendomsselskabet gik konkurs og dermed ikke kunne honorere sine kreditorer. Moderselskabet påberåbte sig derimod til støtte for sit synspunkt en Højesteretsdom fra 2006, hvor Højesteret havde statueret, at forældelsesfristen begyndte at løbe fra det tidspunkt, hvor kapitalnedsættelsen blev offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system. Dette synspunkt ville medføre, at kravet var forældet.

TVC Advokatfirma vandt sagen for både byretten og Østre Landsret og tilsidesatte dermed Højesterets dom fra 2006. Moderselskabet fik herefter Procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret som principiel. Højesteret fandt i lighed med Østre Landsret, at forældelsesfristen skulle regnes fra det tidspunktet, hvor skaden indtrådte, og at denne først indtrådte senere end tidspunktet for offentliggørelsen af kapitalnedsættelsen. Kravet var dermed ikke forældet, hvorfor advokaten blev frifundet.

Højesteret har med dommen forladt den i dommen fra 2006 fastsatte regel om, at forældelsesfristen begynder at løbe på tidspunktet for offentliggørelsen af kapitalnedsættelsen.

Vil du vide mere om dommen, er du velkommen til at kontakte advokat Stinne Richter Berg eller advokat Leo Jantzen, der begge førte sagen i Højesteret.