TOR-anvisningerne måske kendt ulovlige uden grund

Konkurrenceankenævnet har den 12. september 2018 truffet afgørelse om, at Konkurrencerådets afgørelse af 31. maj 2017 skal hjemvises til fornyet behandling.

13. september 2018

Kort om sagen

Konkurrencerådet traf den 31. maj 2017 afgørelse om, at Danske Tagpapfabrikanters Branche-forening (DTB), Tagpapbranchens Oplysningsråd, (TOR) Icopal og NWP havde overtrådt konkurrenceloven ved at have indgået en aftale og/eller en samordnet praksis, der havde til formål at afskærme det danske marked for tagpap og tagfolie for konkurrerende virksomheder og produkter samt begrænse produktudbuddet. Dette skulle blandt andet være sket igennem TOR-anvisningerne og TOR Godkendt-ordningen.

Dette betød, at TOR-anvisningerne blev kendt ulovlige, ligesom TOR Godkendt-ordningen blev pålagt at ophøre.

DTB og TOR indbragte sagen for Konkurrenceankenævnet. Det samme gjorde henholdsvis Icopal og NWP. De tre klagesager blev behandlet sammen, og Konkurrenceankenævnet fandt blandt andet, at Konkurrencerådet ikke havde løftet bevisbyrden for, at TOR-anvisningerne og TOR Godkendt-ordningen i sig selv var så tilstrækkelig skadelig for konkurrencen, at Konkurrencerådet var fritaget for at lave en nærmere analyse af den økonomiske og retlige sammenhæng, som de indgik i. Dette synspunkt havde både DTB, TOR, Icopal og NWP forgæves gjort Konkurrencerådet opmærksom på under sagsbehandlingen.

Det fremgår af kendelsen herom:
”Konkurrenceankenævnet finder således ikke, at standarderne og/eller TOR Godkendt i sig selv kan betragtes som tilstrækkelig skadelig for konkurrencen til at anse en nærmere kontekstanalyse for overflødig. Konkurrenceankenævnet har i denne forbindelse blandt andet lagt vægt på, at standarderne har haft og stadig har et kvalitetssikrende formål, at den beskrevne adfærd ikke kan sidestilles med en egentlig markedsdeling, og at der ikke findes på afgørende måde at være sket miskreditering af konkurrenternes produkter eller anden form for påvirkning af markedet, som på grund af sin utilbørlige og/eller vildledende karakter går ud over, hvad der må tåles i en åben konkurrence og/eller faglig debat som led i promoveringen af TOR-ordningen.”

Det bliver derfor spændende at se, hvordan Konkurrencerådet håndterer hjemvisningen, herunder udfaldet af den økonomiske og retlige sammenhæng.

Hvorfor er afgørelsen relevant?

Afgørelsen er den seneste afgørelse ud af flere, hvor enten domstolene eller Konkurrenceankenævnet finder Konkurrencerådets afgørelser forkerte på det foreliggende grundlag. Afgørelsen er på den måde med til at sætte fokus på, om sagsbehandlingen i Konkurrencerådet sker på et for spinkelt og ufuldstændigt grundlag med store konsekvenser for de berørte virksomheder til følge.

TVC Advokatfirma repræsenterer DTB og TOR i sagen.

Du kan læse hele Konkurrenceankenævnets afgørelse her.