Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende

I en netop afgjort klagesag har Landsskatteretten konstateret, at etablering af skovdrift på ca. 14 ha var at anse som selvstændig økonomisk virksomhed.

24. juni 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Landsskatteretten var af den opfattelse, at udgifterne til skovrejsning blev afholdt med henblik på at skabe indtægter af en vis varig karakter, hvorfor der var momsfradrag for udgifterne.

For at afgøre, om der på det momsretlige område er tale om økonomisk virksomhed, skal der foretages en samlet, konkret vurdering af den enkelte virksomhed. De relevante forhold, der har været lagt vægt på i praksis, er bl.a.:

  • om virksomhedens omfang er af en vis størrelse
  • om virksomheden drives tilstrækkeligt intensivt/seriøst
  • om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden
  • om ejeren er afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug
  • om virksomheden har en naturlig sammenhæng med ejerens evt. øvrige indtægtsgivende erhverv
  • om virksomheden i givet fald vil kunne sælges til tredjemand, dvs. om den trods evt. hidtidigt underskud i tredjemands øjne har en potentiel indtjeningsevne, eller om den slet ikke kan drives løsrevet fra den ejendom eller det regi, hvor den hidtil har været drevet.

I den omhandlede sag var Skattestyrelsen af den opfattelse, at formålet med skovrejsningen ikke havde været at skabe en økonomisk virksomhed med indtægter af en vis varig karakter. Der var således lange udsigter til indtægter fra tilplantningen af de ca. 14 ha med løvfældende træer, og de indtægter, der ville komme fra oprydning og udtynding, ville kun være meget beskedne.

Landsskatteretten var imidlertid af en anden opfattelse (sagsnr. 15-2148578). Ved afgørelsen af sagen henviste Landsskatteretten til, at virksomheden både forud for etableringen af skovdriften og i forbindelse med selve skovrejsningen havde anvendt professionelle rådgivere. Derudover havde virksomheden fremlagt et budget, hvoraf det fremgik, at virksomhedens forventede fremtidige indtægter var fastsat ud fra en sammenligning med et gennemsnitligt dansk skovbrug.

At virksomhedens primære momspligtige indtægter først kunne opnås, når skoven havde en alder på ca. 130-140 år, blev ikke afgørende for Landsskatteretten, der konstaterede, at: ”… efter en samlet konkret vurdering (finder Landsskatteretten), at virksomheden har godtgjort, at der med omkostningerne til etablering af skovdrift er tale om forberedende handlinger og etableringsomkostninger, der afholdes til brug for og med henblik på at skabe indtægter af en vis varig karakter. Virksomheden befinder sig derfor i sin forberedende fase og driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3.”

Har du behov for hjælp?

I tilfælde af, at du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer handler om, hvorvidt dit skovbrug opfylder betingelserne for at blive anset som en erhvervsmæssig virksomhed i skatte- eller momsmæssig henseende, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag, ligesom vi også har stor erfaring med håndteringen af skønssager. Det vil således ofte være nødvendigt at gennemføre et syn og skøn for at løfte bevisbyrden for, at der er tale om et i skatte- eller momsmæssig henseende erhvervsmæssigt drevet skovbrug.

Læs mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk