Skattestyrelsen øger kontrollen med transfer pricing

Som led i indsatsen mod virksomheders brug af skattely øges kontrollen med transfer pricing, der også omfatter mindre virksomheder.

11. juni 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteministeren har i en pressemeddelelse af den 8. juni 2020 meddelt, at indsatsen mod brug af virksomheders skattely skærpes, og at kontrollen på transfer pricing området som et led heri styrkes.

I den forbindelse er det værd at være opmærksom på, at transfer pricing reglerne ikke kun gælder for store multinationale virksomheder, men også omfatter mindre virksomheder. Mindre virksomheder er imidlertid ikke forpligtiget til at udarbejde fuld transfer pricing dokumentation, men alene dokumentation for visse transaktioner med koncernforbundne selskaber og med hovedaktionæren.

Overordnet gælder, at transfer pricing dokumentationen kun skal omfatte transaktioner med selskaber og personer, der er hjemmehørende i lande uden for EU og EØS, og som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. I øvrigt er kravene til transfer pricing dokumentationen de samme som til fuldt dokumentationspligtige virksomheder.

Vi har i de sidste par år set flere eksempler på, at virksomheder med begrænset dokumentationspligt er blevet kontaktet af Skattestyrelsen og bedt om at redegøre nærmere for forskellige forhold vedrørende deres transfer pricing dokumentation. Med den bebudede styrkelse af kontrollen på transfer pricing området er der ikke grund til at tro, at skattemyndighedernes fokus på også de begrænset dokumentationspligtige virksomheder mindskes.

Dette er en god anledning til at minde om, at det kan være dyrt ikke at have styr på sin oplysningspligt og transfer pricing dokumentation.

Overholdes oplysningspligten ikke, eller gives der forkerte oplysninger, vil virksomheden kunne straffes, hvis forholdet bedømmes som forsætligt eller groft uagtsomt.

Hvis der ikke er udarbejdet transfer pricing dokumentation, eller dokumentationen har væsentlige mangler, kan Skattestyrelsen lave en skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens indkomst.

Herudover vil virksomheden kunne straffes med bøde, hvis transfer pricing dokumentationen indleveres for sent eller er mangelfuld, og dette anses som forsætligt eller groft uagtsomt. Bøderne er høje. Udgangspunktet er en bøde på kr. 250.000 pr. indkomstår, der dog kan nedsættes til kr. 125.000 pr. indkomstår, hvis der efterfølgende fremkommer en fyldestgørende dokumentation. Herudover er der, hvis der er grundlag for at foretage en forhøjelse i et eller flere af de pågældende indkomstår, mulighed for at forhøje bøden med yderligere (op til) 10 % af forhøjelsen. Afhængig af forhøjelsens størrelse kan bøderne således blive meget store.

Det skal fremhæves, at det selvsagt er vigtigt at gøre sig stor umage, når det skal oplyses til Skattestyrelsen, om en virksomhed er begrænset dokumentationspligtig. Hvis en virksomhed anser sig som ikke-dokumentationspligtig, men det efterfølgende viser sig, at virksomheden rent faktisk var (begrænset) dokumentationspligtig, vil dette kunne udløse en bøde, hvis virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Bøderne, der fastsættes med udgangspunkt i virksomhedens omsætning og antal medarbejdere, er høje og vil selv for mindre virksomheder kunne være 7-cifrede.

TVC Advokatfirma har stor erfaring med transfer pricing sager, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du eller din virksomhed er blevet kontaktet af Skattestyrelsen i en transfer pricing sag om forhøjelse af din virksomheds indkomst, eller hvis myndighederne ønsker at pålægge din virksomhed en bøde for manglende overholdelse af transfer pricing reglerne.