Skattestyrelsen kan ikke ændre en afgørelse fra Landsskatteretten, uanset om Skattestyrelsen er uenig heri

Selvom skatteyder har ret, kan det nogle gange være en lang og sej kamp at få ret, når modstanderen er skattemyndighederne. Det illustrerer en ny sag fra byretten. Sagen illustrer også, at Skattestyrelsen må rette sig efter en afgørelse fra Landsskatteretten, uanset om Skattestyrelsen er uenig heri.

18. december 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteministeriet har netop taget bekræftende til genmæle i en sag, der illustrerer, at det nogle gange kan være en lang og sej kamp at få ret i skattesager.

Sagens tema var, om der var hjemmel til beskatning af nogle aktieavancer helt tilbage i indkomståret 2003.

Spørgsmålet var, om Landsskatteretten ved en afgørelse i oktober 2011, der afsluttede et længere sagsforløb, havde givet det daværende SKAT hjemmel til at beskatte avancer på nogle aktier – uanset at disse aktier ikke var nævnt i Landsskatterettens afgørelse. Hjemlen skulle findes i Landsskatterettens afgørelse, idet de sædvanlige frister (ubestridt) var udløbet.

SKAT beskattede de omtvistede avancer ved en afgørelse i januar 2012. Skatteyder påpegede, at han ikke ejede de omhandlede aktier, og at aktierne ikke var nævnt i Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2011.

SKAT fastholdt imidlertid beskatningen med en begrundelse om, at Landsskatteretten blot havde misforstået de faktiske forhold vedrørende udløbet af nogle selskabers regnskabsår. Hvis Landsskatteretten ikke havde misforstået dette, ville Landsskatteretten – efter SKATs opfattelse – have nævnt aktierne i afgørelsen.

Skatteyder klagede til Landsskatteretten og gjorde gældende, at han ikke ejede de omhandlede aktier, og at SKAT ikke havde hjemmel til beskatning af en avance på aktierne, når aktierne ikke var nævnt i Landsskatterettens afgørelse.

Ved en afgørelse truffet i oktober 2018 stadfæstede Landsskatteretten imidlertid SKATs afgørelse. Af begrundelsen fremgår bl.a. følgende:

”Uanset ordlyden i Landsskatterettens afgørelse vedrørende indkomståret 2003, var det, og er det fortsat Landsskatterettens opfattelse, at klageren skal beskattes af udbytte fra [de omtvistede] værdipapirer (…)”.

Landsskatteretten stadfæstede derfor beskatningen – næsten 15 år efter udløbet af det omhandlede indkomstår.

Skatteyder valgte at fortsætte kampen og indbringe Landsskatterettens afgørelse for byretten. Under sagen for byretten fastholdt Skatteministeriet, at beskatningen var foretaget med rette. Det var først umiddelbart op til hovedforhandlingen, at Skatteministeriet kom til fornuft og tog bekræftende til genmæle overfor skatteyder.

Sagen illustrerer som anført, at Skattestyrelsen skal rette sig efter Landsskatterettens afgørelser – også selvom Skattestyrelsen ikke er enige heri.

Har du behov for hjælp til en skattesag eller rådgivning om skat?

Såfremt du er eller måtte blive involveret i en skattesag eller ønsker rådgivning om skattemæssige forhold, er du altid meget velkommen til uforpligtende at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatte- og afgiftsproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre skatte- eller afgiftssag eller sager afledt heraf.

Nyheder