Skønsmæssig aktionærlånsbeskatning efter ligningslovens § 16 E

Tilsidesættelse af Skattestyrelsens skønsmæssige beskatning i medfør af ligningslovens § 16 E - beskatningen opgjort med udgangspunkt i en korrigeret mellemregningskonto.

22. april 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Med virkning pr. 14. august 2012 har bestemmelsen i ligningslovens § 16 E blandt andet medført, at aktionærer og anpartshavere med bestemmende indflydelse risikerer at blive beskattet, hvis der efter skattemyndighedernes vurdering kan anses at være ydet et direkte eller indirekte lån fra selskabet til aktionæren eller anpartshaveren.

I nuværende praksis administreres ligningslovens § 16 E oftest meget restriktivt.

Opmærksomheden henledes imidlertid på Landsskatterettens afgørelse tilbage fra oktober 2021 (sagsnr. 19-0022192), hvor Skattestyrelsens skønsmæssige beskatning af den omhandlede anpartshavers lån over mellemregningen med selskabet blev væsentligt nedsat.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen havde gennemført en skønsmæssigt opgjort beskatning af 250.000 kr. for hvert af indkomstårene 2015-2017 i medfør ligningslovens § 16 E. Af Skattestyrelsens afgørelse fremgik blandt andet:

”På grund af manglende dokumentation og med baggrund i tidligere års hævninger ansættes hævningerne i perioden 1/1 2015 - 31/12 2017 efter skøn således:

  • 1/1 — 30/6 2015 125.000 kr.
  • 1/7 — 31/12 2015 125.000 kr.
  • 1/1 — 30/6 2016 125.000 kr.
  • 1/7 — 31/12 2016 125.000 kr.
  • 1/1 — 30/6 2017 125.000 kr.
  • 1/7 — 31/12 2017 125.000 kr.

Vedrørende kalenderåret 2015 anses beløbet som yderligere løn.

Øvrige hævninger foretaget i perioder uden løn til dig (årene 2016 og 2017) anses som udbytte.

Beløbene beskattes som maskeret udbytte.”

Landsskatterettens afgørelse

Under den efterfølgende klagesag blev der fremlagt kontospecifikationer for selskabets mellemregning med anpartshaveren for indkomstårene 2015-2017.

Landsskatteretten tilsidesatte på den baggrund Skattestyrelsens tidligere skønsmæssige skatteansættelse og anførte blandt andet følgende:

”Skattestyrelsen har skønsmæssigt opgjort klagerens lån til henholdsvis 250.000 kr., 250.000 kr. og 250.000 kr. for indkomstårene 2015, 2016 og 2017.

Der er fremlagt kontospecifikationer for konto 6860 for perioden fra den 1. januar 2015 til den 30. juni 2017. Der er dermed grundlag for at opgøre klagerens lån. Skattestyrelsens skønsmæssige opgørelse tiltrædes ikke. 

Konto 6860 er ikke bogført løbende eller i datomæssig kronologisk orden.

Det følger af bogføringsloven, at registreringer så vidt muligt skal foretages i den rækkefølge, som transaktionerne er foretaget i, jf. bogføringslovens § 7, stk. 2.

Det er hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at det ikke har været muligt at bogføre i den orden, som transaktionerne er foretaget i.

Klagerens lån skal derfor opgøres med udgangspunkt i en, efter datomæssig orden, korrigeret mellemregningskonto. […]

Klageren er skattepligtig af lånene som yderligere løn i indkomståret 2015 og udbytte i indkomstårene 2016, og 2017, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16 A.

Skattestyrelsen har skønsmæssigt opgjort klagerens lån til 125.000 kr. for perioden 1. juli til 31. december 2017.

Skattestyrelsens skøn tiltrædes. Der er herved henset til klagerens lån i tidligere indkomstår, at klageren alene har haft 85.267 kr. i lønindkomst i indkomståret 2017 og at klagerens lån for 1. januar til 30. juni 2017 udgør 40.685 kr.

Landsskatteretten nedsætter klagerens personlige indkomst for indkomståret 2015 med 141.324 kr. Landsskatteretten nedsætter klagerens aktieindkomst for indkomstårene 2016 og 2017 med henholdsvis 69.762 kr. og 84.315 kr.”

Dermed fandt Landsskatteretten, at beskatningen af anpartshaveren skulle foretages med udgangspunkt i en - efter datomæssig orden - korrigeret mellemregningskonto.

Dette medførte, at Skattestyrelsens skøn i hovedsagen blev tilsidesat og erstattet med en korrigeret opgørelse indebærende væsentlig nedsat beskatning af anpartshaveren. Kun for en enkelt halvårsperiode ud af den samlede periode på tre år fandt Landsskatteretten grundlag for opretholdelse af Skattestyrelsens skøn.

Landsskatterettens afgørelse udgør et positivt eksempel på en korrektion af beskatningen baseret på nye faktiske oplysninger om grundlaget for opgørelsen af beskatningen i medfør af ligningslovens § 16 E.

Desuden illustrerer Landsskatterettens afgørelse, at der skulle foretages en datomæssig korrektion af posteringerne på den fremlagte mellemregningskonto i forbindelse med opgørelsen af beskatningen.

Har du brug for en nærmere vurdering vedrørende ligningslovens § 16 E?

Skattemyndighedernes fortolkning af ligningslovens § 16 E er ofte ganske restriktiv for skatteydere. Når Skattestyrelsen træffer afgørelser vedrørende bestemmelsen, ledsages de desuden ofte af varsling om ansvarsvurdering, hvilket kan føre til strafansvar.

Har du brug for en nærmere vurdering af en konkret opstået situation i forhold til ligningslovens § 16 E eller har skattemyndighederne rejst en sådan sag over for dig eller dit selskab, er du meget velkommen til at kontakte os for en vurdering af sagen.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Claus Fabricius Nielsen

Advokat (L)

D: +45 87 34 75 39

M: +45 51 83 71 25

E: cni@tvc.dk