Realkreditinstitut idømt millionbøde for at vildlede forbrugere

I en ny afgørelse fra Østre Landsret er Totalkredit idømt en rekordstor bøde på DKK 3 millioner for overtrædelse af markedsføringsloven. Realkreditinstituttet havde over en årrække markedsført sine fastforrentede lån på en måde, der var vildledende for forbrugerne. Få indblik i den konkrete sag og de gældende regler.

07. maj 2018 | IMMATERIALRET

Ifølge markedsføringsloven er vildledende markedsføring overfor forbrugere ikke tilladt. Det gælder blandt andet vildledende oplysninger om pris. Ved overtrædelse af loven er risikoen for at ifalde bødeansvar er stor. Dette fik et større realkreditinstitut at mærke, da der for nyligt faldt afgørelse ved Østre Landsret.

Den 31. maj 2016 politianmeldte Forbrugerombudsmanden Totalkredit som følge af mere end 200 klager fra utilfredse forbrugere. Forbrugerombudsmanden påstod, at Totalkredit ved sin markedsføring af fastforrentede lån i perioden juni 2012 til marts 2016 havde vildledt forbrugerne til at tro, at de ville kende ydelsen på lånet i hele dets løbetid.

Forbrugerombudsmanden gjorde gældende, at dette var i strid med virkeligheden, da bidragssatsen skulle ses som en del af den samlede ydelse på lånet. Totalkredit havde i deres lånekontrakter angivet, at bidragssatserne kunne hæves, ligesom Totalkredit flere gange i perioden rent faktisk havde hævet bidragssatsen.

Den 1. juni 2017 blev Totalkredit idømt en bøde på DKK 1 million af Københavns Byret. Dommen blev efterfølgende anket af Forbrugerombudsmanden, der ønskede bøden hævet til DKK 25 millioner.

Hos Østre Landsret blev Totalkredit den 26. april 2018 idømt en bøde på DKK 3 millioner. Østre Landsret lagde særligt vægt på ordlyden i to produktark, der var markedsført i forbindelse med Totalkredits fastforrentede lån. Af produktarkene fremgik det, at forbrugeren ville kende prisen for lånet i hele dets løbetid.

Østre Landsret fremhævede endvidere, at Finanstilsynet i 2010 havde gjort Totalkredit opmærksom på, at det var afgørende, at forbrugeren ikke blev vildledt til at tro, at den samlede ydelse ikke kunne ændres.

Ved bødeudmålingen lagde Østre Landsret dertil vægt på Totalkredits markedsposition og varigheden af overtrædelsen samt det faktum, at bidragssatsen var en væsentlig indtjeningskilde for Totalkredit.

Hvad er gældende ret?

Ifølge markedsføringsloven må erhvervsdrivende i sin handelspraksis ikke vildlede forbrugeren ved vildledende handlinger og undladelser. Af markedsføringslovens § 5, stk. 1 fremgår det bl.a.:

En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Markedsføringslovens § 5, stk. 2 uddyber i den forbindelse, at vildledning f.eks. kan relatere sig til produktets væsentligste egenskaber og pris.

Virksomheder, der overtræder markedsføringslovens regler, risikerer at ifalde et bødeansvar. Der tages i den forbindelse højde for overtrædelsens karakter og omfang. Virksomhedens tilsigtede økonomiske gevinst tillægges ligeledes vægt.

I forarbejderne til markedsføringsloven står der desuden, at bøder for forsætlige og gentagne overtrædelser af markedsføringsloven er tiltænkt at skulle have en reel præventiv effekt. Det var bl.a. derfor, at Forbrugerombudsmanden i sagen argumenterede for at hæve bøden til DKK 25 millioner.

Bøden på DKK 3 millioner er den til dato største, der er givet for overtrædelse af markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden fremhæver imidlertid, at mindre virksomheder er idømt forholdsmæssigt større bøder for vildledning i kortere perioder.

TVC Advokatfirma anbefaler

Er du i tvivl om, hvorvidt du har tilstrækkeligt kendskab til reglerne på området, eller ønsker du rådgivning og vejledning i relation til markedsføringsretlige problemstillinger i øvrigt, sidder vores specialister altid klar til en uforpligtende snak om din konkrete case.

 

 

 

 

Nyheder