Principiel kendelse om registreringsafgift og beslaglæggelse stadfæstet af Østre Landsret

En række observationer skaber ikke grundlag for mistanke om, at en bil er registreringsafgiftspligtig til Danmark. Københavns Byrets kendelse, hvor SKATs beslaglæggelse af en svensk registreret BMW X5 blev omgjort, er netop stadfæstet af Østre Landsret.

06. december 2016 | SKATTER OG AFGIFTER

Københavns Byret fastslog  den 22. november 2016, at SKAT på baggrund af en række observationer ikke havde adgang til at beslaglægge en svensk registreret BMW X5, som blev benyttet i Danmark af en erhvervsdrivende leasingtager med bopæl i Danmark og virksomhed i Sverige. Kendelse er den 6. december 2016 blevet stadfæstet af Østre Landsret.

Sagens detaljer

Bilen var ejet af et svensk leasingselskab og leaset af leasingtager til brug for kørsel fra Danmark til Sverige og retur. Der var således ikke betalt registreringsafgift af bilen i Danmark.

Leasingtager havde ved bilens ibrugtagning i Danmark i henhold til bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 3a og SKATs brugervejledning pr. post fremsendt en ansøgning om afgiftsfritagelse for den pågældende bil.

SKAT bestred at have modtaget denne ansøgning, og det var ubestridt, at leasingtager ikke havde modtaget en kvittering eller meddelelse om afgiftsfritagelse fra SKAT.

Allerede i foråret 2016 foretog SKAT over en længere periode en række observationer af den pågældende bil i Danmark. Ultimo oktober 2016 foretog SKAT ved Københavns Politi – uden forudgående kontakt til leasingselskabet eller leasingtager – en beslaglæggelse af bilen. Dette med henvisning til, at der efter SKATs opfattelse var mistanke om, at bilen var anvendt i Danmark i strid med bestemmelserne i registreringsbekendtgørelsen og registreringsafgiftsloven.

Et retssikkerhedsmæssigt problem

Det har i de seneste år været en generel opfattelse hos SKAT, at der er vid adgang til at beslaglægge biler ved mistanke om anvendelse i strid med bl.a. registreringsafgiftsloven, hvilket TVC Advokatfirma flere gange har påpeget udgør et retssikkerhedsmæssigt problem.

Det var imidlertid også i ovennævnte sag opfattelsen hos både Københavns Byret og nu Østre Landsret, at en række observationer ikke skaber grundlag for en mistanke om, at en bil er registreringsafgiftspligtig til Danmark. Dette til trods for, at leasingtager i den pågældende sag muligvis ved grov uagtsomhed havde gjort sig skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftsloven ved ikke retmæssigt at have ansøgt om afgiftsfritagelse.

Østre Landsret har nu stadfæstet ophævelsen af beslaglæggelsen og pålagt SKAT at udlevere bilen.