Østre Landsret underkender SKATs og Landsskatterettens praksis

Østre Landsret har i dom af den 13. oktober 2017 tilsidesat SKATs og Landsskatterettens praksis, idet landsretten klart har fastslået, at reaktionsfristen tillige finder anvendelse i alle tilfælde, hvor SKAT agter at varsle en ekstraordinær ansættelse overfor personer med enkle økonomiske forhold.

03. november 2017 | SKATTER OG AFGIFTER

Det følger af § 1 den nugældende bekendtgørelse om den korte ansættelsesfrist for personer med enkle økonomiske forhold, at SKAT senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb skal varsle en ønsket ændring af personens ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat.

Videre fremgår det direkte af ordlyden i bekendtgørelsens § 3, at denne kort ansættelsesfrist ikke gælder, når betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 27 har SKAT adgang til at foretage en ekstraordinær genoptagelse af personers skatteansættelse, såfremt én af de i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8, nævnte forhold er tilstede, herunder eksempelvis, at der er indtrådt en ændring i det privatretlige eller offentligretlige grundlag for ansættelsen, eller at den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at SKAT har foretaget en ansættelse på et ufuldstændigt grundlag.

Videre følger det af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en ansættelse kun kan foretages i ét af de otte nævnte tilfælde i bestemmelsens stk. 1, hvis den varsles af SKAT overfor den skattepligtige senest seks måneder efter, at SKAT er kommet til kundskab om de forhold, der begrunder fravigelsen af den almindelige varslingsfrist.

SKAT og Landsskatteretten har – uanset den klare ordlyd i bekendtgørelsen om den korte ansættelsesfrist for personer med enkle økonomiske forhold – administreret praksis således, at denne førnævnte seksmåneders-frist, der benævnes reaktionsfrist, ikke skulle iagttages over for personer med enkle økonomiske forhold, såfremt én af de i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8, nævnte tilfælde var til stede, og varslingen skete inden for den ordinære varslingsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Østre Landsret har allerede i dom af den 8. juni 2016, der senere er offentliggjort i SKM2016.444.ØLR, indikeret, at denne praksis, udøvet af SKAT og Landsskatteretten, ikke var overensstemmelse med retsstillingen på området.

Af Østre Landsrets præmisser i den pågældende sag fra 2016 kan det således forudsætningsvist udledes, at reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, tillige skal iagttages i alle tilfælde, hvor SKAT i henhold til i § 3 i bekendtgørelsen om den korte ansættelsesfrist vil varsle en ændring af skatteansættelsen for personer med enkle økonomiske forhold efter udløbet af den almindelige varslingsfrist for sådanne.

I den af Østre Landsret nu afsagte dom af den 13. oktober 2017 er det tydeliggjort for enhver, at retsstillingen er således, at reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 i alle tilfælde skal iagttages ved en ekstraordinær ansættelse omfattet af § 3 i bekendtgørelsen om den korte ansættelsesfrist.

Således har Østre Landsret i den seneste dom anført følgende:

”Efter ordlyden af § 3 i bekendtgørelsen, sammenholdt med ordlyden af lovens § 27, og efter sammenhængen mellem de to bestemmelser, må bestemmelsen i bekendtgørelsens § 3 forstås således, at samtlige betingelser for ekstraordinær ansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27 skal være opfyldt. Den generelt holdte bemærkning i forslag til skatteforvaltningsloven, lovforslag nr. L 110 af 24. februar 2005, pkt. 4.11.2, kan ikke føre til andet resultat. De tidsmæssige betingelser i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, gælder således også ved en ekstraordinær ansættelse omfattet af bekendtgørelsens § 3.”

Hvis der har været uklarhed om landsrettens tidligere praksis på området, må det imidlertid nu anses for ganske klart, at SKAT i alle tilfælde er forpligtet til at iagttage reaktionsfristen, såfremt SKAT har til hensigt at foretage en ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser tilhørende personer med enkle økonomiske forhold, som er omfattet af den korte ansættelsesfrist.

Det må således også forventes, at SKAT og Landsskatteretten ændrer sin praksis, herunder at der sker en omskrivning af Den juridiske vejledning.

Stærk specialisering inden for skatter og afgifter

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Nyheder