Ophold og bestyrelsesmøde i Danmark førte ikke til fuld skattepligt

I den pågældende sag havde Skattestyrelsen ikke dokumenteret, at skatteyderen var fuld skattepligtig til Danmark. Skatteyderen havde rådighed over en helårsbolig i Danmark og havde registreret en bil og en telefon på ejendommen.

06. april 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Landsskatteretten fandt i en nyere sag, at en skatteyders deltagelse i et årligt bestyrelsesmøde ikke var en regelmæssig personlig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Eftersom skatteyderen i øvrigt ikke havde haft uafbrudt ophold i Danmark af en varighed på mere end 3 måneder eller samlet ophold i alt på mere end 180 dage indenfor 12 måneder, var skattepligten til Danmark ikke indtrådt.

Det beror i praksis på en konkret vurdering, hvorvidt en person hjemmehørende i udlandet bliver fuld skattepligtig til Danmark som følge af, at vedkommende har en bolig til rådighed i Danmark.

Den blotte rådighed over en bolig i Danmark medfører ikke, at skattepligten indtræder. Først på det tidspunkt hvor vedkommende tager ophold i Danmark, der ikke kan anses for et kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, indtræder skattepligten.

I henhold til praksis accepteres ophold i Danmark i en periode mindre end 3 måneder i træk og under 180 dage i alt indenfor 12 måneder som ”kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende”. Overstiger opholdet disse grænser, vil det blive kvalificeret som andet ophold, og skattepligten indtræder.

Når en person, som er hjemmehørende i udlandet, men som har rådighed over en bolig i Danmark, udfører arbejde i forbindelse med ophold i denne bolig, vil dette normalt indebære, at skattepligten indtræder. Opholdet i Danmark har i så fald ikke længere karakter af ”ferie eller lignende”.

I en række tilfælde er arbejde udført i Danmark, under ophold her, ikke anset af en sådan karakter, at skattepligten indtræder. Enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter medfører således ikke indtræden af fuld skattepligt. Eksempelvis var en operasangers afholdelse af enkelte arrangementer under ophold i Danmark og en models udførelse af 7 daglange fotosessioner indenfor en 12 måneders periode ikke af en sådan karakter, at der indtrådte fuld skattepligt.

Det antages som udgangspunkt, at op til 10 dages arbejde indenfor en 12 måneders periode ikke medfører indtræden af fuld skattepligt. Dette dog med det forbehold, at det ikke gælder i det omfang, at arbejdet specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark.

Landsskatterettens afgørelse (sagsnr. 14-5333937)

I en nyere afgørelse fra Landsskatteretten fandt Skattestyrelsen ikke at have løftet bevisbyrden for, at en skatteyder var skattepligtig til Danmark i 2013. Den omhandlede skatteyder blev dermed fritaget for beskatning af kapitalindkomst på ca. kr. 10 mio.

Skatteyderen var udrejst fra Danmark i 1977, og havde siden været bosat i udlandet. Skatteyderens ene datter var bosiddende i Danmark og den anden datter i udlandet.

Skatteyderen var stifter af en fond, der indirekte ejede den ejendom, skatteyderen havde beboet inden fraflytningen fra Danmark. Ejendommen havde tidligere været ejet af andre selskaber og havde, efter det oplyste, stået til skatteyderens rådighed siden fraflytningen fra Danmark. På ejendommen var en bil registreret i skatteyderens navn, ligesom skatteyderen havde telefon tilknyttet adressen.

I årene 2010-2012 var skatteyderen direktør i det danske selskab, der ejede ejendommen, samt i flere 100 % ejede datterselskaber. Ligeledes var skatteyderen bestyrelsesmedlem i en række af selskaberne og havde deltaget i bestyrelsesmøderne én gang årligt i 2010, 2011 og 2012.

Landsskatteretten fandt ikke, at skatteyderen var fuld skattepligtig til Danmark i 2013. Af Landsskatterettens afgørelse fremgår blandt andet følgende:

”Det lægges til grund, at klagerens ophold i Danmark ikke har oversteget 180 dage indenfor en 12-måneders periode eller uafbrudt 3 måneder.

Det afgørende er herefter, om klagerens ophold i Danmark har haft karakter af ”ferie eller lignende”.

Det er alene godtgjort, at klageren i Danmark har deltaget i et årligt bestyrelsesmøde (virksomhed 1) A/S. Uanset, at klageren har været registreret som bestyrelsesmedlem og direktør i flere danske selskaber, anses det ikke for godtgjort, at hun har udført arbejde for dem i Danmark. Det bemærkes, at der ikke findes grundlag for at lægge vægt på det af SKAT anførte om oplysninger i et tv-program fra 2003 og en artikel i lokalavisen fra 2011.

Klagerens deltagelse i et bestyrelsesmøde årligt anses efter en konkret vurdering ikke at have karakter af en regelmæssig personlig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Hendes erhvervsmæssige aktiviteter i Danmark anses at være af begrænset omfang, og formålet med ophold i Danmark i øvrigt anses at have haft karakter af ”ferie eller lignende”.

Bemærkninger til afgørelsen

Afgørelsen er udtryk for en konkret afvejning af, at ét bestyrelsesmøde årligt ikke i den konkrete situation medførte, at der var taget ophold i Danmark. Denne bevisvurdering synes i tråd med praksis fra de administrative myndigheder og domstolene, men er ikke nødvendigvis accepteret af Skattestyrelsen. Der kan således være god grund til ikke uden videre at acceptere en afgørelse om indtræden af fuld skattepligt uden at få denne vurderet og eventuelt prøvet ved en højere instans.

Landsskatterettens afgørelse er endvidere udtryk for, at bevisbyrden for at fuld skattepligt genindtræder, påhviler skattemyndighederne. Uanset deltagelse i en række danske bestyrelser fandtes den omhandlede skatteyder ikke uden nærmere dokumentation at have udøvet erhvervsmæssig virksomhed i Danmark i relation til disse selskaber. Dette uanset oplysninger i et tv-program og en artikel fra forudgående år.

Landsskatterettens bevisvurdering er korrekt. Det ses imidlertid ofte, at skattemyndighederne ikke anser det afgørende i hvilket omfang, der foreligger dokumentation for konkret arbejde udført i Danmark, hvis den udenlandske skatteyder er direktør i eller medlem af bestyrelser i danske selskaber.

Har du fået en sag omhandlende fuld eller begrænset skattepligt?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag eller har behov for rådgivning om til- og fraflytning og ønsker en nærmere uforpligtende vurdering, er du altid meget velkommen til at kontakte os.