Nyt lovforslag om skærpelse af skatteundgåelse

Folketinget har førstebehandlet et nyt lovforslag, hvorefter Skatteministeren vil skærpe indsatsen mod skatteundgåelse

16. november 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Lovforslaget angår en forstærket international skattekontrol og det skal bl.a. sikre, at Skatteforvaltningen har mulighed for kontrol af handler inden for multinationale koncerner samt sikre, at det danske regelsæt fortsat er robust.

Skatteminister Morten Bødskov udtalte i forbindelse med behandlingen af lovforslaget  bl.a., at ”Aggressiv skatteplanlægning er ikke et fænomen, der stopper ved landgrænserne – tværtimod. Derfor er det vigtigt, at vi fokuserer på at styrke det internationale samarbejde samtidigt med, at vi opruster herhjemme på kontrol- og regelfronten. Det gør vi bl.a. med det lovforslag, som vi har førstebehandlet i dag”

Lovforslaget indeholder bl.a. en justering af definitionen af ”fast driftssted”. Det betyder, at 'fast driftssted' ikke som tilfældet er i dag kan undgås kunstigt, eksempelvis ved at forskellige beslutningskompetencer placeres uden for Danmark. Det vil i så fald betyde, at virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter ikke længere kan undgå beskatning i de lande, de rent faktisk opererer i.

Med lovforslaget foreslås det også, at Skatteforvaltningen gives adgang til at foretage et skøn ved Transfer Pricing forhøjelser, når der ikke foreligger dokumentation, og at Transfer Pricing dokumentation skal indgives senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet.

Klik her for at læse Skatteministeriets pressemeddelelse.

Den seneste pressemeddelelse følger op på Skatteministeriets tidligere udmeldinger om øget kontrol på skatteområdet.

Skatteministeriet meddelte således allerede i foråret 2020 ud, at mere kontrol måtte forventes. Det udmøntede sig den 29. april 2020 i en bred politisk aftale mellem alle folketingets partier om at afsætte penge til den styrkede kontrolindsats.

TVC Advokatfirma har tidligere omtalt den politiske aftale i artiklen "Alle folketingets partier indgår aftale om styrket skattekontrol"

Det netop fremsatte lovforslag skal ses i sammenhæng med Skatteministeriets udmelding i juni 2020, hvor der blev varslet yderligere kontrol med Transfer Pricing - omtalt i TVC-nyhedsartikel

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma følger med interesse og af hensyn til at kunne yde den bedst mulige rådgivning til vores klienter den videre udvikling på området. Det må forventes, at den øgede kontrol vil føre til en række sager, der kan medføre strafferetlige sanktioner.

Bødeniveauet i sager vedrørende Transfer Pricing dokumentation kan være betragteligt. I en nylig sag fra 2019 – offentliggjort som SKM.2019.272.BR – fandt byretten således, at et selskab groft uagtsomt ikke havde indsendt tilstrækkelig Transfer Pricing dokumentation, hvilket udløste en bødesanktion.

Byretten fandt bl.a., at formålet med en fyldestgørende Transfer Pricing dokumentation var, at der skulle sikres en korrekt prisfastsættelse og dermed korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomstår ved koncerninterne transaktioner på tværs af landegrænserne. I den pågældende sag var dette ikke opfyldt, hvilket medførte en bøde på 500.000 kr.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Klik for at læse om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag i samarbejde med Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.